Visa allt om Livis Omsorg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 17 699 15 853 15 396 17 264 17 086 18 226 17 659 12 919 5 585 841
Övrig omsättning 376 655 329 95 234 412 771 87 110 2 495
Rörelseresultat (EBIT) 1 517 494 325 455 310 152 1 795 1 483 67 -4
Resultat efter finansnetto 1 033 614 489 269 304 143 1 797 1 476 68 1
Årets resultat 456 583 406 306 162 61 1 684 794 50 1
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 582 1 069 1 190 544 1 482 400 84 79 110 0
Omsättningstillgångar 3 167 2 172 2 328 2 574 2 665 4 030 5 708 3 140 757 498
Tillgångar 3 749 3 241 3 519 3 118 4 147 4 430 5 791 3 219 867 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 637 504 358 402 240 1 979 895 101 51
Obeskattade reserver 300 0 50 0 140 60 0 370 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 192 356 0 841 0 26 66 93 61
Kortfristiga skulder 2 910 2 412 2 608 2 760 2 763 4 130 3 786 1 888 673 386
Skulder och eget kapital 3 749 3 241 3 519 3 118 4 147 4 430 5 791 3 219 867 498
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - 125 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 10 154 11 325 10 461 7 135 2 545 1 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 365 3 407 3 187 2 168 843 553
Utdelning till aktieägare 170 300 400 260 260 0 1 800 600 0 0
Omsättning 18 075 16 508 15 725 17 359 17 320 18 638 18 430 13 006 5 695 3 336
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 42 38 41 43 47 44 30 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 393 377 405 421 397 388 401 431 175 26
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 318 337 337 321 321 314 313 116 83
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 638 615 446 515 426 271 1 832 1 514 114 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,64% 2,97% -10,82% 1,04% -6,25% 3,21% 36,69% 131,32% 564,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,67% 21,41% 20,63% 14,69% 7,50% 3,50% 31,05% 46,07% 8,07% 0,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,50% 4,38% 4,72% 2,65% 1,82% 0,85% 10,18% 11,48% 1,25% 0,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,47% 96,34% 94,70% 97,19% 96,31% 98,60% 96,39% 97,55% 91,10% 90,01%
Rörelsekapital/omsättning 1,45% -1,51% -1,82% -1,08% -0,57% -0,55% 10,88% 9,69% 1,50% 13,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,62% 19,65% 15,43% 11,48% 12,33% 6,47% 34,17% 36,27% 11,65% 10,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,83% 90,05% 89,26% 93,26% 96,45% 97,58% 150,77% 166,31% 112,48% 129,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...