Visa allt om Salma AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 794 1 915 982 542 625 335 832 920 943 820
Övrig omsättning 24 52 0 0 5 1 117 190 128 0
Rörelseresultat (EBIT) 253 206 109 25 242 94 161 94 80 105
Resultat efter finansnetto 243 202 107 20 240 93 157 88 78 104
Årets resultat 188 158 83 68 189 72 92 68 57 54
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 56 125 193 262 140 155 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 279 998 774 545 510 352 258 343 323 284
Tillgångar 1 284 1 054 899 738 771 492 413 343 323 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 099 911 753 671 602 413 341 229 161 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 67 67 67 28 28 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 111 7 36 51 65 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 137 110 17 37 11 4 86 134 152
Skulder och eget kapital 1 284 1 054 899 738 771 492 413 343 323 284
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 52 43 345 683 538 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 16 13 106 187 173 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 818 1 967 982 542 630 336 949 1 110 1 071 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 897 958 982 542 625 335 416 307 472 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 343 496 165 75 69 235 266 374 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 304 275 178 94 297 118 171 94 80 105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,32% 95,01% 81,18% -13,28% 86,57% -59,74% -9,57% -2,44% 15,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,70% 19,54% 12,12% 3,39% 31,39% 19,11% 38,98% 27,41% 24,77% 36,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,10% 10,76% 11,10% 4,61% 38,72% 28,06% 19,35% 10,22% 8,48% 12,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,08% 71,17% 97,66% 100,00% 96,00% 97,91% 91,83% 98,15% 95,33% 99,63%
Rörelsekapital/omsättning 67,17% 44,96% 67,62% 97,42% 75,68% 101,79% 30,53% 27,93% 20,04% 16,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,59% 86,43% 83,76% 90,92% 84,86% 94,57% 95,22% 72,78% 56,23% 43,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 728,38% 728,47% 703,64% 3 205,88% 1 378,38% 3 200,00% 6 450,00% 398,84% 241,04% 186,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...