Visa allt om Städarna Sverige AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 162 529 103 273 64 414 44 905 35 944
Övrig omsättning 12 614 8 202 5 828 4 800 4 393
Rörelseresultat (EBIT) 5 663 2 893 2 295 1 470 2 384
Resultat efter finansnetto 5 380 2 919 2 830 1 693 2 385
Årets resultat 3 857 1 839 2 331 1 107 1 823
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 989 16 031 3 939 2 295 78
Omsättningstillgångar 54 407 32 253 19 772 13 495 10 795
Tillgångar 74 396 - 23 711 15 790 10 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 297 5 005 3 577 2 527 2 921
Minoritetsintressen 1 263 894 240 228 71
Avsättningar (tkr) 0 50 98 98 113
Långfristiga skulder 5 096 5 303 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 740 37 976 19 796 12 937 7 768
Skulder och eget kapital 74 396 - 23 711 15 790 10 873
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 22 741
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 6 720
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 175 143 111 475 70 242 49 705 40 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 388 251 148 98 86
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 419 411 435 458 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 363 356 373 393 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 126 5 281 2 837 1 581 2 449
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,38% 60,33% 43,45% 24,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,63% - 11,94% 10,74% 21,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,49% 2,96% 4,40% 3,78% 6,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,59% 99,03% 97,19% 95,07% 94,95%
Rörelsekapital/omsättning 1,64% -5,54% -0,04% 1,24% 8,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,91% - 15,09% 16,00% 26,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,47% 81,79% 98,61% 103,66% 138,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 162 529 102 190 69 259 49 432 36 381 27 774 23 457 19 838 16 066 3 262
Övrig omsättning 12 614 839 495 1 311 3 795 1 846 2 145 1 350 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 663 -2 941 -273 -250 2 305 1 375 1 022 1 028 250 412
Resultat efter finansnetto 5 380 -101 1 375 1 366 2 306 1 376 1 024 1 031 246 412
Årets resultat 3 857 1 618 2 086 1 436 1 792 1 064 519 484 118 158
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 198 5 844 1 043 418 349 329 385 382 433 147
Omsättningstillgångar 41 144 20 291 14 419 11 422 9 868 7 488 6 721 4 639 2 858 1 274
Tillgångar 49 342 26 135 15 461 11 840 10 216 7 817 7 106 5 021 3 291 1 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 155 4 524 3 406 2 420 2 484 1 693 1 028 810 326 208
Obeskattade reserver 0 225 444 444 514 514 514 349 130 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 182 1 855 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 005 19 531 11 611 8 976 7 218 5 610 5 564 3 863 2 836 1 131
Skulder och eget kapital 49 342 26 135 15 461 11 840 10 216 7 817 7 106 5 021 3 291 1 421
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 19 947 14 912 13 434 9 535 6 437 1 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 5 918 4 162 3 657 2 547 1 678 306
Utdelning till aktieägare 0 500 500 1 100 1 500 1 000 400 300 0 0
Omsättning 175 143 103 029 69 754 50 743 40 176 29 620 25 602 21 188 16 094 3 262
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 5 80 59 53 46 33 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 32 506 17 032 13 852 9 886 455 471 443 431 487 251
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 28 164 781 654 643 326 329 328 266 214 105
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 126 -2 856 -250 -249 2 370 1 454 1 135 1 155 362 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,05% 47,55% 40,11% 35,87% 30,99% 18,40% 18,24% 23,48% 392,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,51% -0,26% 8,90% 11,55% 22,57% 17,59% 14,41% 20,55% 7,60% 28,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,49% -0,07% 1,99% 2,77% 6,34% 4,95% 4,37% 5,20% 1,56% 12,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,59% 5,26% 8,16% 9,31% 82,81% 85,31% 88,02% 80,98% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,47% 0,74% 4,05% 4,95% 7,28% 6,76% 4,93% 3,91% 0,14% 4,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,79% 17,98% 24,27% 23,36% 28,24% 26,79% 20,11% 21,25% 12,82% 18,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,85% 103,89% 124,18% 127,25% 135,85% 132,50% 119,81% 118,66% 100,78% 112,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...