Visa allt om Vardia Försäkring AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 30 284 111 451 177 641 218 202 148 743 119 536 58 598 17 735
Övrig omsättning 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 770 -2 981 2 727 12 160 -1 130 27 227 550 19 736 -2 043 -7 520
Resultat efter finansnetto 770 -2 982 2 725 12 054 -1 250 27 182 958 19 268 -2 050 -7 522
Årets resultat 770 -2 982 2 089 9 241 -1 256 24 360 -737 12 229 -1 599 -5 584
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 025 5 171 4 623 9 282 2 764 4 549 427
Omsättningstillgångar 20 438 19 888 44 469 36 924 30 640 61 312 38 889 43 431 15 302 7 704
Tillgångar 20 438 19 888 44 469 39 949 35 811 65 935 48 172 46 195 19 850 8 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 327 19 557 22 539 20 450 1 209 26 465 18 987 19 724 7 495 2 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 370 2 801 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 3 764 6 224 1 428 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 331 21 930 15 734 28 378 38 042 24 815 23 670 12 355 5 919
Skulder och eget kapital 20 438 19 888 44 469 39 949 35 811 65 935 48 172 46 195 19 850 8 131
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 1 617 1 673 5 102 10 913 0 0 2 557 1 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 4 310 27 479 48 394 51 098 62 080 45 764 27 690 13 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader - - 2 701 12 357 22 015 22 080 18 982 13 159 8 442 3 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0
Omsättning 770 0 30 284 111 451 177 641 218 202 148 743 119 536 58 598 17 735
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 13 75 156 154 184 189 68 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 330 1 486 1 139 1 417 808 632 862 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 2 090 659 528 537 577 461 329 621 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 770 -2 981 4 368 14 804 1 982 30 112 2 558 20 509 -1 414 -7 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -72,83% -37,26% -18,59% 46,70% 24,43% 103,99% 230,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 6,13% 30,44% -3,14% 41,30% 2,03% 42,73% -10,29% -92,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 9,00% 10,91% -0,63% 12,48% 0,66% 16,51% -3,49% -42,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 74,43% 19,01% 1,27% 10,66% 9,46% 16,53% 5,03% 10,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,46% 98,34% 50,68% 51,19% 3,38% 40,14% 46,49% 47,43% 37,76% 27,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18 412,61% 6 008,46% 202,78% 234,68% 107,97% 161,17% 156,72% 183,49% 123,85% 130,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!