Visa allt om International Masters Publishers Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 * 2014-08 * 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 *
Nettoomsättning 563 645 517 543 611 296 650 890 606 930 7 920 484 532 1 160 369 173 323 189 620
Övrig omsättning 73 184 86 276 115 544 92 727 88 403 0 10 183 85 027 1 838 1 200
Rörelseresultat (EBIT) 17 561 -55 491 -7 733 8 829 -30 567 -8 428 -26 581 2 634 -8 843 1 096
Resultat efter finansnetto 7 535 -63 151 -47 447 4 476 -35 490 -11 606 -53 675 -21 298 -8 905 -1 003
Årets resultat 9 055 -64 092 -49 280 3 708 -421 -12 020 -77 836 -32 026 -10 772 -2 527
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 * 2014-08 * 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 961 151 884 201 565 191 939 196 345 13 400 10 284 32 219 9 689 11 642
Omsättningstillgångar 364 423 400 008 473 939 470 119 494 103 61 840 264 562 449 617 67 674 76 337
Tillgångar 510 384 551 892 675 504 662 058 690 448 75 240 274 846 481 835 77 363 87 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 358 42 495 140 574 185 635 179 101 19 250 208 357 314 923 40 711 49 321
Minoritetsintressen 0 0 0 3 063 6 741 693 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 739 2 498 3 336 0 3 193 394 37 1 006 257 2 944
Långfristiga skulder 2 095 2 691 14 973 2 160 8 938 362 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 470 192 504 208 516 621 471 200 492 475 54 541 66 452 165 906 36 395 35 714
Skulder och eget kapital 510 384 551 892 675 504 662 058 690 448 75 240 274 846 481 835 77 363 87 979
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08 *
2014-08 *
2013-08 *
2012-08 *
2011-08 *
Löner till styrelse & VD 13 049 13 419 17 878 16 658 18 269 - - 12 075 1 290 1 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 150 244 154 387 167 279 165 684 164 572 2 972 82 061 125 287 17 718 17 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - 0 0 - -
Sociala kostnader 62 299 63 676 69 325 65 773 64 961 1 074 18 442 38 738 5 081 5 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 636 829 603 819 726 840 743 617 695 333 7 920 494 715 1 245 396 175 161 190 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 391 394 427 428 422 65 219 427 487 498
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 442 1 314 1 432 1 521 1 438 122 2 212 2 717 356 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 607 619 601 604 62 459 412 49 48
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 207 -27 821 18 607 32 340 -10 048 -8 314 -24 711 8 567 -6 127 3 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,91% - -6,08% 7,24% 7 563,26% -98,37% -58,24% 569,48% -8,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,89% -9,33% -4,37% 2,11% -3,87% -11,63% -8,53% 1,34% -9,79% 1,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,52% -9,95% -4,83% 2,14% -4,41% -110,51% -4,84% 0,56% -4,37% 0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,59% 81,24% 82,38% 83,17% 81,01% 42,63% 26,99% 26,82% 26,91% 29,20%
Rörelsekapital/omsättning -18,77% -20,13% -6,98% -0,17% 0,27% 92,16% 40,89% 24,45% 18,05% 21,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,32% 7,70% 20,81% 28,04% 25,94% 25,58% 75,81% 65,36% 52,62% 56,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,29% 70,78% 81,67% 87,01% 89,83% 102,40% 379,82% 227,87% 132,31% 165,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-08 : Balansräkning redovisad i euro
2014-08 : Bokslutet har räknats om från euro
2013-08 : Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08 : Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08 : Balansräkning redovisad i euro

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 * 2013-08 * 2012-08 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Rörelseresultat (EBIT) -26 -27 -27 -26 -31 -26 -3 -27 -26 13
Resultat efter finansnetto -97 -76 -102 -198 -70 -56 -3 -33 043 -26 -8 375
Årets resultat -97 -76 2 332 -198 -70 -56 -3 -33 043 -26 -8 375
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 * 2013-08 * 2012-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 160 400 027 400 076 400 149 421 628 421 743 84 187 385 825 399 889 45 700
Omsättningstillgångar 0 1 5 2 305 358 40 220 79 12
Tillgångar 400 160 400 028 400 081 400 151 421 933 422 101 84 227 386 045 399 967 45 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 510 174 607 174 683 172 351 172 548 172 618 18 170 208 357 300 459 34 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 225 650 225 421 225 398 227 800 249 385 249 483 66 057 177 688 99 508 11 372
Skulder och eget kapital 400 160 400 028 400 081 400 151 421 933 422 101 84 227 386 045 399 967 45 712
Löner & utdelning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 * 2013-08 *
2012-08 *
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 -27 -27 -26 -31 -26 -3 -27 -26 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,61% 43,65% 43,66% 43,07% 40,89% 40,89% 21,57% 53,97% 75,12% 75,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,14% 0,06% 0,12% 0,08% 0,11%

* 2014-08 : Bokslutet har räknats om från euro
2013-08 : Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08 : Balansräkning redovisad i euro

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!