Visa allt om Beamon People AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 184 441 173 152 96 316 124 568 96 684 87 796 57 765 35 474 31 755 22 833
Övrig omsättning 226 59 52 10 6 0 57 22 11 4
Rörelseresultat (EBIT) 7 146 14 575 8 279 13 000 13 697 17 564 7 099 2 200 1 368 2 269
Resultat efter finansnetto 7 127 14 570 8 259 12 848 13 515 17 491 7 013 2 141 1 340 2 241
Årets resultat 5 480 11 327 5 668 10 178 10 431 13 583 5 569 1 569 897 1 149
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 755 1 052 1 143 3 914 2 778 1 862 1 429 923 814 520
Omsättningstillgångar 70 546 59 501 42 081 32 819 30 190 34 708 19 231 10 969 8 480 6 912
Tillgångar 71 300 60 553 43 223 36 732 32 968 36 571 20 660 11 891 9 293 7 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 196 28 716 17 389 11 722 10 543 16 112 6 529 2 960 2 391 1 894
Obeskattade reserver 0 0 0 0 610 610 610 610 610 689
Avsättningar (tkr) 0 0 0 2 608 2 123 1 669 1 221 623 351 27
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 105 31 837 25 834 22 404 19 691 18 180 12 300 7 698 5 941 4 822
Skulder och eget kapital 71 300 60 553 43 223 36 732 32 968 36 571 20 660 11 891 9 293 7 432
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 57 583 60 464 37 449 51 901 - 36 238 28 172 19 876 17 312 11 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 22 300 25 547 15 907 23 243 - 16 349 13 678 9 093 7 993 5 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 9 000 12 000 4 000 0 1 000 0
Omsättning 184 667 173 211 96 368 124 578 96 690 87 796 57 822 35 496 31 766 22 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 108 104 93 85 65 55 38 29 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 306 1 603 926 1 339 1 137 1 351 1 050 934 1 095 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 015 811 537 837 786 847 783 790 921 919
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 506 14 880 8 461 13 239 13 754 17 654 7 259 2 363 1 531 2 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,52% 79,77% - 28,84% 10,12% 51,99% 62,84% 11,71% 39,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,02% 24,07% 19,15% 35,39% 41,55% 48,03% 34,37% 18,54% 14,86% 30,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,87% 8,42% 8,60% 10,44% 14,17% 20,01% 12,29% 6,22% 4,35% 9,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,19% 63,53% 73,06% 80,01% 91,79% 89,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,13% 15,98% 16,87% 8,36% 10,86% 18,83% 12,00% 9,22% 8,00% 9,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,96% 47,42% 40,23% 31,91% 33,42% 45,36% 33,91% 28,89% 30,57% 32,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,13% 186,89% 162,89% 146,49% 153,32% 190,91% 156,35% 142,49% 142,74% 143,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!