Visa allt om iZettle AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 965 961 641 142 345 671 189 763
Övrig omsättning 83 301 1 524 2 655 672
Rörelseresultat (EBIT) -228 259 -237 944 -258 666 -228 093
Resultat efter finansnetto -245 121 -223 246 -294 813 -197 185
Årets resultat -246 440 -228 092 -295 134 -197 632
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 018 168 969 9 554 12 024
Omsättningstillgångar 1 250 498 616 836 705 438 366 186
Tillgångar 1 422 516 785 806 714 992 378 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 143 467 807 559 067 293 621
Minoritetsintressen 0 0 0 -4 482
Avsättningar (tkr) 2 104 1 283 0 0
Långfristiga skulder 295 112 39 050 1 092 0
Kortfristiga skulder 452 157 277 666 154 833 89 070
Skulder och eget kapital 1 422 516 785 806 714 992 378 210
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 10 020 16 499 1 586
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 146 976 96 684 89 057
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 0 67 483 35 497 22 665
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 049 262 642 666 348 326 190 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 459 330 221 167
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 104 1 943 1 564 1 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 694 718 743
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -228 259 -231 929 -252 660 -223 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,66% 85,48% 82,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,21% -28,02% -35,99% -51,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,40% -34,34% -74,44% -101,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,42% 77,45% 62,93% 56,10%
Rörelsekapital/omsättning 82,65% 52,90% 159,29% 146,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 59,53% 78,19% 77,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,97% 214,23% 413,56% 330,89%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 584 711 385 545 236 256 105 374 51 505 11 150 628 0
Övrig omsättning 13 988 2 458 5 310 6 751 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -179 386 -189 967 -217 926 -155 699 -157 642 -108 130 -26 545 -1 882
Resultat efter finansnetto -228 729 -208 072 -251 122 -124 232 -156 367 -109 275 -26 014 -1 882
Årets resultat -231 518 -208 721 -251 368 -124 377 -156 367 -109 275 -26 014 -1 882
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 29 548 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 391 939 354 666 109 457 76 461 34 571 20 861 7 958 2 920
Omsättningstillgångar 897 290 550 274 700 608 355 313 156 102 207 576 63 703 15 968
Tillgångar 1 318 777 904 940 810 065 431 774 190 673 228 437 71 661 18 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 857 095 - 678 162 366 392 87 205 194 098 66 057 17 598
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 010 1 064 2 184 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 98 497 35 006 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 361 174 227 457 129 719 65 381 103 468 34 339 5 604 1 291
Skulder och eget kapital 1 318 777 904 940 810 065 431 774 190 673 228 437 71 661 18 889
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 16 022 10 020 15 278 1 586 1 533 1 608 1 063 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 272 122 724 83 098 72 887 62 563 28 281 5 490 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 143 52 964 30 041 19 416 17 342 9 612 2 108 209
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 598 699 388 003 241 566 112 125 51 505 11 150 628 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 300 244 188 141 115 65 13 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 949 1 580 1 257 747 448 172 48 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 808 810 745 726 731 644 670 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -179 386 -187 014 -212 841 -151 956 -153 490 -105 237 -25 967 -1 878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,66% 63,19% 124,21% 104,59% 361,93% 1 675,48% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,41% -19,14% -26,81% -28,77% -81,93% -46,32% -36,26% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,01% -44,92% -91,92% -117,90% -303,32% -948,99% -4 137,58% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 91,69% 83,73% 241,64% 275,15% 102,19% 1 553,70% 9 251,43% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,99% - 83,72% 84,86% 45,74% 84,97% 92,18% 93,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,44% 241,92% 540,10% 543,45% 150,87% 604,49% 1 117,97% 1 236,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...