Visa allt om Skäggarns Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 2 622 2 638 4 040 4 508 3 447 3 104 2 712 2 130 1 965 1 904
Övrig omsättning 31 525 70 0 30 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -375 -14 9 123 119 -44 327 37 189 105
Resultat efter finansnetto -442 -61 -40 43 105 -69 314 44 161 66
Årets resultat -442 -61 -40 23 84 87 188 29 71 33
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 587 739 1 279 1 394 1 396 1 196 377 646 627 938
Omsättningstillgångar 186 865 479 663 908 1 214 778 239 280 197
Tillgångar 774 1 603 1 758 2 057 2 303 2 410 1 155 886 907 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 281 342 531 508 425 437 249 220 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 183 114 114 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 349 580 810 667 1 029 1 279 68 165 74 305
Kortfristiga skulder 389 743 607 858 766 706 466 357 499 624
Skulder och eget kapital 774 1 603 1 758 2 057 2 303 2 410 1 155 886 907 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 811 343 300 299 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 280 171 169 118 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 0 100 0 0 0
Omsättning 2 653 3 163 4 110 4 508 3 477 3 104 2 712 2 130 1 965 1 904
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 311 1 319 2 020 2 254 1 149 1 035 1 356 2 130 1 965 1 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 444 469 455 209 365 359 574 491 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -224 191 410 454 375 204 596 408 500 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,61% -34,70% -10,38% 30,78% 11,05% 14,45% 27,32% 8,40% 3,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -48,45% -0,87% 0,51% 5,98% 7,51% -1,83% 28,31% 6,55% 20,84% 9,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,30% -0,53% 0,22% 2,73% 5,02% -1,42% 12,06% 2,72% 9,62% 5,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,20% 85,14% 78,94% 78,06% 79,69% 89,95% 92,55% 91,31% 92,62% 90,97%
Rörelsekapital/omsättning -7,74% 4,62% -3,17% -4,33% 4,12% 16,37% 11,50% -5,54% -11,15% -22,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,65% 17,53% 19,45% 25,81% 22,06% 17,63% 50,19% 38,14% 33,52% 16,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,81% 116,42% 78,91% 77,27% 118,54% 171,95% 166,95% 66,95% 56,11% 31,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!