Visa allt om Arkö Fiske AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 488 16 329 18 935 16 943 23 525 18 801 13 577 14 019 11 397 13 736
Övrig omsättning 1 331 660 0 0 17 0 89 194 49
Rörelseresultat (EBIT) -695 1 880 3 789 1 601 6 197 5 523 2 734 2 918 594 -126
Resultat efter finansnetto -1 515 967 2 737 677 5 247 5 512 2 623 2 723 330 -434
Årets resultat 2 904 3 1 0 3 313 445 13 252 1
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 063 52 374 55 395 49 350 51 793 10 726 6 853 6 541 6 863 7 469
Omsättningstillgångar 1 945 2 376 1 779 2 331 722 3 122 2 146 2 199 1 293 862
Tillgångar 51 008 54 750 57 174 51 681 52 515 13 849 9 000 8 740 8 157 8 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 077 5 075 4 171 4 168 4 167 4 167 853 408 396 144
Obeskattade reserver 12 920 14 473 14 668 11 938 11 281 6 051 4 792 2 744 44 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 913 29 282 32 852 31 154 32 350 479 1 204 3 539 5 174 6 049
Kortfristiga skulder 7 098 5 920 5 483 4 421 4 717 3 152 2 150 2 048 2 543 2 094
Skulder och eget kapital 51 008 54 750 57 174 51 681 52 515 13 849 9 000 8 740 8 157 8 331
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 1 687 1 076 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 - 545 372 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 489 16 660 19 595 16 943 23 525 18 818 13 577 14 108 11 591 13 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 122 4 082 4 734 4 236 5 881 4 700 3 394 3 505 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 759 681 635 913 739 681 518 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 616 5 255 7 231 4 414 7 653 6 496 3 720 3 662 1 264 856
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,97% -13,76% 11,76% -27,98% - 38,48% -3,15% 23,01% -17,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,36% 3,43% 6,63% 3,10% 11,80% 39,88% 30,38% 33,40% 7,29% -1,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,22% 11,51% 20,01% 9,45% 26,34% 29,38% 20,14% 20,82% 5,22% -0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -31,25% -21,70% -19,56% -12,34% -16,98% -0,16% -0,03% 1,08% -10,97% -8,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,71% 29,89% 27,31% 26,08% 24,69% 64,17% 51,01% 29,16% 5,28% 2,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,40% 40,14% 32,45% 52,73% 15,31% 99,05% 99,81% 107,37% 50,85% 41,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!