Visa allt om Ulricehamns Stadshus AB
Visa allt om Ulricehamns Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12
Nettoomsättning 310 624 301 316 277 396 259 396 256 283 244 061 234 651 238 467
Övrig omsättning 14 752 18 017 14 423 13 704 10 174 10 643 12 087 10 572
Rörelseresultat (EBIT) 63 454 61 370 43 311 42 248 33 353 35 944 28 667 29 863
Resultat efter finansnetto 77 201 48 867 28 311 24 076 14 731 17 340 7 624 30 372
Årets resultat 65 010 37 827 22 149 18 315 10 390 18 202 2 882 23 938
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 134 859 1 078 960 1 098 027 1 035 533 973 708 955 541 930 082 907 516
Omsättningstillgångar 132 200 124 176 96 843 75 650 79 050 87 441 99 807 111 260
Tillgångar 1 267 059 1 203 136 1 194 870 1 111 183 1 052 758 1 042 982 - 1 018 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 355 334 363 293 120 270 973 255 492 245 234 227 038 224 178
Minoritetsintressen 10 078 10 059 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 634
Avsättningar (tkr) 66 870 56 390 47 359 40 604 32 430 26 783 27 865 26 837
Långfristiga skulder 709 113 694 859 759 948 689 120 676 501 664 978 678 216 570 200
Kortfristiga skulder 81 643 107 465 80 968 97 011 74 860 92 512 83 299 183 927
Skulder och eget kapital 1 267 059 1 203 136 1 194 870 1 111 183 1 052 758 1 042 982 - 1 018 776
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 828 2 868 3 001 2 110 2 678 3 197 2 827 2 397
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 40 014 39 084 33 577 35 590 31 733 30 560 30 572 31 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 15 330 17 928 17 544 16 252 12 237 11 137 11 279 12 359
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 325 376 319 333 291 819 273 100 266 457 254 704 246 738 249 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 101 99 99 94 91 91 38 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 075 3 044 2 802 2 760 2 816 2 682 6 175 6 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 631 609 613 554 540 1 269 1 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 294 101 322 81 787 78 299 74 356 68 741 61 855 61 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,09% 8,62% 6,94% 1,21% 5,01% 4,01% -1,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,92% 5,11% 3,64% 3,82% 3,20% 3,51% - 3,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,23% 20,42% 15,69% 16,38% 13,15% 14,99% 12,60% 15,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,28% 5,55% 5,72% -8,23% 1,63% -2,08% 7,04% -30,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,52% 27,79% 24,53% 24,39% 24,27% 23,51% - 22,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,16% 111,80% 114,68% 74,63% 100,97% 90,97% 114,87% 58,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 420 420 420 420 420 420 922 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -131 -187 -164 -99 -207 -395 64 -571
Resultat efter finansnetto -723 -747 -1 658 -2 219 -2 375 -3 305 -3 112 555
Årets resultat 436 882 694 718 -1 665 -2 332 -2 148 555
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 3 029 2 546 3 989 4 352 3 321 1 840 2 270 1 706
Tillgångar 303 329 302 846 304 289 304 652 303 621 302 140 302 570 302 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 553 205 117 204 235 203 542 202 824 201 602 201 208 200 655
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 97 500 97 500 99 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Kortfristiga skulder 276 229 1 054 1 110 797 538 1 362 1 351
Skulder och eget kapital 303 329 302 846 304 289 304 652 303 621 302 140 302 570 302 006
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 56 33 34 - 98 42 43
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 18 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 420 420 420 420 420 420 922 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - 0 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 115 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -131 -187 -164 -99 -207 -395 64 -571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -54,45% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,04% -0,06% -0,05% -0,02% -0,06% -0,13% 0,03% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,19% -44,52% -39,05% -14,05% -45,95% -92,86% 8,89% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 655,48% 551,67% 698,81% 771,90% 600,95% 310,00% 98,48% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,77% 67,73% 67,12% 66,81% 66,80% 66,72% 66,50% 66,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 097,46% 1 111,79% 378,46% 392,07% 416,69% 342,01% 166,67% 126,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...