Visa allt om Human IT-support AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 43 628 41 237 40 199 44 165 42 943 23 289 0 0 33 529 28 629
Övrig omsättning 153 320 1 746 0 2 593 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 138 1 439 118 3 379 6 154 -825 0 0 2 567 -519
Resultat efter finansnetto 1 056 1 348 71 2 924 6 125 -827 0 0 2 540 -533
Årets resultat 563 17 31 25 1 753 0 0 0 181 -339
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 420 425 0 0 0 0 0 71
Omsättningstillgångar 11 604 10 915 9 211 9 619 11 644 6 299 50 50 6 189 5 331
Tillgångar 11 604 10 915 9 631 10 044 11 644 6 299 50 50 6 189 5 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 039 1 876 1 859 1 828 1 803 50 50 50 347 167
Obeskattade reserver 300 0 0 0 825 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 265 9 039 7 772 8 216 9 016 6 249 0 0 5 842 5 235
Skulder och eget kapital 11 604 10 915 9 631 10 044 11 644 6 299 50 50 6 189 5 402
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 907 - - - - - 0 0 581 569
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 22 890 19 396 20 874 22 207 20 237 11 866 0 0 17 351 17 156
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 9 452 7 254 7 327 8 241 7 849 4 429 0 0 4 692 4 453
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 297 0
Omsättning 43 781 41 557 41 945 44 165 45 536 23 289 0 0 33 529 28 629
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 48 54 58 52 45 0 0 52 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 855 859 744 761 826 518 - - 645 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 592 549 562 571 386 - - 447 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 138 1 439 118 3 379 6 154 -825 0 0 2 567 -519
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,80% 2,58% -8,98% 2,85% 84,39% - - -100,00% 17,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,82% 13,19% 1,25% 33,66% 52,86% -13,10% - - 41,48% -9,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,61% 3,49% 0,30% 7,66% 14,33% -3,54% - - 7,66% -1,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,07% 4,55% 3,58% 3,18% 6,12% 0,21% - - 1,03% 0,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,97% 17,19% 19,30% 18,20% 21,01% 0,79% 100,00% 100,00% 5,61% 3,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,04% 120,75% 118,52% 117,08% 129,15% 100,80% - - 105,94% 101,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!