Visa allt om Atos IT Solutions and Services AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 354 739 417 974 418 872 270 831 280 575 292 037 289 564 279 709 257 929 243 061
Övrig omsättning 9 007 20 975 0 5 030 7 174 5 275 5 977 3 174 1 524 854
Rörelseresultat (EBIT) -25 252 4 144 -29 988 -7 123 -5 955 9 465 -927 -14 174 2 944 13 393
Resultat efter finansnetto -27 317 1 646 -30 951 -7 639 -6 069 9 448 -1 011 -14 420 2 419 13 590
Årets resultat -27 471 1 232 -42 782 -5 557 -4 769 8 732 -826 -8 484 3 669 6 860
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 646 25 601 28 549 48 636 28 972 33 463 47 981 51 310 56 001 39 704
Omsättningstillgångar 183 614 324 113 185 735 104 414 105 628 116 956 71 270 61 596 56 759 73 724
Tillgångar 201 260 349 714 214 284 153 050 134 600 150 419 119 251 112 906 112 760 113 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 410 135 881 3 030 53 953 59 510 64 279 55 547 41 373 52 329 48 660
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 622 6 053
Avsättningar (tkr) 0 1 008 931 2 333 5 668 3 237 5 437 6 493 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 6 959 0
Kortfristiga skulder 92 850 212 825 210 323 96 764 69 422 82 903 58 267 65 040 49 850 58 715
Skulder och eget kapital 201 260 349 714 214 284 153 050 134 600 150 419 119 251 112 906 112 760 113 428
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 884 - - - - 0 0 - - 2 057
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 390
Löner till övriga anställda 45 332 50 211 57 222 48 535 57 576 66 381 71 262 71 715 76 340 72 006
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 363 25 235 30 273 26 149 28 139 32 470 38 938 38 525 37 822 36 815
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 363 746 438 949 418 872 275 861 287 749 297 312 295 541 282 883 259 453 243 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 74 82 72 78 99 116 133 133 136
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 543 5 648 5 108 3 762 3 597 2 950 2 496 2 103 1 939 1 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 181 1 020 1 067 1 037 1 099 998 950 829 858 815
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 748 4 144 -29 988 -7 123 -5 955 32 562 22 947 14 190 35 775 23 265
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,13% -0,21% 54,66% -3,47% -3,92% 0,85% 3,52% 8,44% 6,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,55% 1,18% -13,99% -4,65% -4,42% 6,29% -0,77% -12,53% 2,64% 12,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,12% 0,99% -7,16% -2,63% -2,12% 3,24% -0,32% -5,06% 1,15% 5,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,30% 8,32% 2,91% 6,58% 2,02% 10,29% 5,12% -0,61% 6,65% 16,04%
Rörelsekapital/omsättning 25,59% 26,63% -5,87% 2,82% 12,90% 11,66% 4,49% -1,23% 2,68% 6,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,87% 38,85% 1,41% 35,25% 44,21% 42,73% 46,58% 36,64% 48,91% 46,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,75% 152,29% 88,31% 107,91% 152,15% 141,08% 122,32% 94,70% 113,86% 125,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!