Visa allt om Frilans Finans Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 081 343 1 107 819 970 522 857 528 992 389 515 408 367 307 244 823 181 292 186 787
Övrig omsättning 8 818 6 558 5 076 4 025 782 464 435 246 199 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 398 15 595 7 957 5 175 7 240 4 574 -442 2 942 1 461 694
Resultat efter finansnetto 8 244 16 683 8 935 5 467 7 543 4 172 -766 2 610 908 -406
Årets resultat 6 518 7 429 6 281 1 758 5 838 2 962 -477 1 418 575 -406
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 660 6 223 8 098 10 978 11 613 8 413 8 768 6 461 6 659 1 088
Omsättningstillgångar 176 450 161 543 149 575 131 779 105 781 62 000 44 582 28 509 23 996 21 345
Tillgångar 179 110 167 766 157 673 142 757 117 394 70 413 53 350 34 970 30 655 22 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 429 21 911 14 449 8 168 6 410 3 572 1 060 1 537 869 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 852 186 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 105 3 165 3 225 3 315 3 375 3 435 3 555 46
Kortfristiga skulder 150 680 145 855 140 119 131 424 107 759 63 526 48 915 29 146 26 045 22 093
Skulder och eget kapital 179 110 167 766 157 673 142 757 117 394 70 413 53 350 34 970 30 655 22 433
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 1 240 1 021 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 767 378 775 768 680 342 607 656 680 000 365 316 262 692 176 276 124 801 118 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 236 939 240 843 213 244 184 044 208 745 100 439 70 332 46 177 32 708 30 420
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 0 150 0 0
Omsättning 1 090 161 1 114 377 975 598 861 553 993 171 515 872 367 742 245 069 181 491 186 787
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 17 21 36 16 11 10 - 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 60 075 61 546 57 090 40 835 27 566 32 213 33 392 24 482 - 26 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 56 625 57 393 53 618 38 210 25 861 29 757 31 048 22 774 - 22 109
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 358 16 072 8 026 6 469 7 462 4 883 -114 3 250 1 771 891
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,39% 14,15% 13,18% -13,59% 92,54% 40,32% 50,03% 35,04% -2,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,89% 9,98% 5,80% 4,10% 7,14% 7,12% -0,13% 9,10% 5,41% 4,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,81% 1,51% 0,94% 0,68% 0,84% 0,97% -0,02% 1,30% 0,92% 0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,38% 1,42% 0,97% 0,04% -0,20% -0,30% -1,18% -0,26% -1,13% -0,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,87% 13,06% 9,16% 5,72% 5,46% 5,07% 1,99% 6,19% 3,28% 1,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,10% 110,76% 106,75% 100,27% 98,16% 97,60% 91,14% 97,81% 92,13% 96,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...