Visa allt om Hellsténs Bygg och Entreprenad i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 66 958 81 238 66 736 34 007 25 863 14 703 8 840 4 909 2 748 1 220
Övrig omsättning 587 509 115 815 99 13 131 124 143 25
Rörelseresultat (EBIT) 1 572 7 388 4 052 3 241 487 368 716 301 344 75
Resultat efter finansnetto 809 6 824 4 661 3 729 166 112 554 300 346 76
Årets resultat 542 2 205 2 027 2 082 236 88 287 155 188 54
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 218 34 290 22 429 13 112 10 727 8 062 5 549 1 148 65 87
Omsättningstillgångar 17 701 23 074 17 291 8 285 6 385 2 757 2 220 1 631 1 069 457
Tillgångar 53 919 57 364 39 719 21 397 17 113 10 819 7 769 2 779 1 135 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 754 6 461 4 416 2 590 657 571 633 496 342 154
Obeskattade reserver 7 433 7 455 3 655 1 490 170 359 369 189 90 0
Avsättningar (tkr) 1 300 1 000 400 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 373 16 252 10 445 7 532 7 587 5 367 3 551 797 240 6
Kortfristiga skulder 22 059 26 196 20 803 9 786 8 699 4 522 3 215 1 297 463 384
Skulder och eget kapital 53 919 57 364 39 719 21 397 17 113 10 819 7 769 2 779 1 135 544
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 91 88
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 890 2 194 2 468 1 429 465 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 396 732 777 438 161 164
Utdelning till aktieägare 250 250 160 200 150 150 150 150 0 0
Omsättning 67 545 81 747 66 851 34 822 25 962 14 716 8 971 5 033 2 891 1 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 45 20 14 12 8 7 7 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 488 1 805 3 337 2 429 2 155 1 838 1 263 701 687 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 361 483 465 460 379 471 278 183 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 548 12 839 6 955 4 718 1 800 1 130 1 213 451 366 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,58% 21,73% 96,24% 31,49% 75,90% 66,32% 80,08% 78,64% 125,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,92% 12,88% 12,69% 19,47% 2,98% 3,40% 9,22% 11,87% 30,57% 13,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,35% 9,10% 7,55% 12,25% 1,97% 2,50% 8,10% 6,72% 12,63% 6,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,49% 41,22% 32,57% 39,45% 34,82% 38,75% 58,77% 59,03% 46,54% 90,66%
Rörelsekapital/omsättning -6,51% -3,84% -5,26% -4,41% -8,95% -12,00% -11,26% 6,80% 22,05% 5,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,28% 21,40% 18,30% 17,54% 4,61% 7,87% 11,85% 22,86% 35,98% 28,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,24% 87,90% 83,12% 84,09% 73,40% 60,97% 69,05% 125,75% 230,89% 119,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...