Visa allt om Set Up AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 58 780 36 801 48 777 45 014 32 765 18 047 16 179 14 389 3 803 4 590
Övrig omsättning 53 1 695 63 0 0 190 370 157 0 26
Rörelseresultat (EBIT) 5 265 874 3 624 5 978 4 747 2 444 1 349 736 111 255
Resultat efter finansnetto 5 290 869 3 629 5 965 4 740 2 437 1 342 735 109 259
Årets resultat 4 192 1 061 2 850 4 664 3 685 1 877 787 416 51 133
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 081 345 548 753 355 173 166 124 46 108
Omsättningstillgångar 18 845 14 567 14 721 16 364 12 812 7 746 6 314 1 964 1 029 1 177
Tillgångar 19 926 14 912 15 269 17 117 13 167 7 918 6 481 2 089 1 075 1 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 472 7 279 6 218 7 368 5 704 3 519 1 642 855 440 388
Obeskattade reserver 0 0 520 555 625 625 625 295 105 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 454 7 633 8 531 9 194 6 838 3 774 4 214 938 531 826
Skulder och eget kapital 19 926 14 912 15 269 17 117 13 167 7 918 6 481 2 089 1 075 1 285
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 278 157
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - - 2 808 1 220 306 500
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - - 1 155 446 253 276
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 4 000 3 000 1 500 0 0 0 0
Omsättning 58 833 38 496 48 840 45 014 32 765 18 237 16 549 14 546 3 803 4 616
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 33 34 29 21 17 12 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 547 1 115 1 435 1 552 1 560 1 062 1 348 3 597 1 902 2 295
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 667 782 693 572 424 358 455 406 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 443 1 062 3 817 6 126 4 811 2 467 1 369 758 149 293
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,72% -24,55% 8,36% 37,38% 81,55% 11,55% 12,44% 278,36% -17,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,55% 5,93% 23,93% 34,93% 36,05% 30,87% 20,83% 35,28% 10,51% 20,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,00% 2,40% 7,49% 13,28% 14,49% 13,54% 8,34% 5,12% 2,97% 5,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,91% 71,57% 74,99% 100,00% 78,56% 78,28% 43,07% 22,26% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,17% 18,84% 12,69% 15,93% 18,23% 22,01% 12,98% 7,13% 13,09% 7,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,48% 48,81% 43,38% 45,57% 47,02% 50,60% 32,86% 51,94% 48,55% 34,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,07% 190,84% 172,56% 177,99% 187,36% 205,25% 149,83% 209,38% 193,79% 142,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!