Visa allt om Leyla konsultation AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 49 - 19 547 23 938 12 546 44 089 41 491 28 411 22 033 16 369
Övrig omsättning 151 - 1 559 1 582 484 1 406 1 452 1 198 205 204
Rörelseresultat (EBIT) -297 - -44 2 021 -565 -550 1 012 -3 182 608
Resultat efter finansnetto -289 - -966 1 808 -591 -532 1 023 -3 188 613
Årets resultat -289 - -986 1 215 -591 -50 580 0 95 335
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 72 1 049 99 125 175 132 152 18
Omsättningstillgångar 20 - 1 837 4 291 2 269 3 801 3 635 2 278 2 427 1 965
Tillgångar 20 - 1 910 5 340 2 368 3 926 3 810 2 410 2 579 1 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -189 - 782 1 767 552 1 142 1 192 612 612 517
Obeskattade reserver 0 - 347 347 0 0 482 210 220 156
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 209 - 781 3 226 1 816 2 784 2 136 1 588 1 747 1 310
Skulder och eget kapital 20 - 1 910 5 340 2 368 3 926 3 810 2 410 2 579 1 982
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12 *
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - - 30 216 21 847 15 931 11 135
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - - 9 983 6 582 4 592 3 013
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 - 21 106 25 520 13 030 45 495 42 943 29 609 22 238 16 573
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 42 53 16 116 94 68 54 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 465 452 784 380 441 418 408 431
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 439 410 785 383 429 419 383 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -297 - -16 2 051 -501 -499 1 053 37 218 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -18,34% 90,80% -71,54% 6,26% 46,04% 28,95% 34,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1 440,00% - -0,68% 38,97% -23,65% -13,53% 27,06% 0,54% 7,52% 31,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -587,76% - -0,07% 8,69% -4,46% -1,20% 2,48% 0,05% 0,88% 3,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 99,62% 99,83% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -385,71% - 5,40% 4,45% 3,61% 2,31% 3,61% 2,43% 3,09% 4,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -945,00% - 55,11% 38,16% 23,31% 29,09% 41,15% 32,19% 30,38% 31,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,57% - 235,21% 133,01% 124,94% 136,53% 170,18% 143,45% 138,92% 150,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!