Visa allt om Skandinaviska Jernbanor AB
Visa allt om Skandinaviska Jernbanor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 46 534 25 950 32 596 39 465 29 389 15 361 656 85
Övrig omsättning 6 279 1 012 496 433 1 774 615 348 10
Rörelseresultat (EBIT) 441 -10 588 526 2 911 1 267 -8 206 -7 149 -1 196
Resultat efter finansnetto 26 -12 429 -703 2 306 1 076 -9 737 -8 098 -1 735
Årets resultat 26 -11 904 1 288 1 456 1 076 -9 737 -8 098 -1 735
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 965 33 820 10 736 12 251 14 242 28 338 28 286 19 168
Omsättningstillgångar 8 163 7 431 18 085 12 179 6 273 3 232 1 575 300
Tillgångar 45 128 41 252 28 821 24 430 20 515 31 570 29 861 19 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 558 532 4 436 3 148 2 714 1 639 517 615
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 953 21 479 12 405 11 118 11 272 24 516 26 515 18 385
Kortfristiga skulder 19 618 19 241 11 980 10 164 6 528 5 415 2 830 468
Skulder och eget kapital 45 128 41 252 28 821 24 430 20 515 31 570 29 861 19 468
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 420 - 1 555 2 433 456 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 140 479 490 755 125 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 813 26 962 33 092 39 898 31 163 15 976 1 004 95
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 3 1 - 9 12 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 327 8 650 32 596 - 3 265 1 280 328 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 537 698 - 237 282 295 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 466 -9 563 1 622 4 007 2 720 -6 063 -5 507 -285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 79,32% -20,39% -17,41% 34,28% 91,32% 2 241,62% 671,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,98% -25,70% 2,09% 11,94% 6,21% -25,97% -23,56% -6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,95% -40,86% 1,84% 7,39% 4,33% -53,38% -1 072,26% -1 405,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,63% 92,25% 98,85% 98,94% 93,94% 89,23% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,62% -45,51% 18,73% 5,11% -0,87% -14,21% -191,31% -197,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,24% 1,29% 15,39% 12,89% 13,23% 5,19% 1,73% 3,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,61% 38,62% 150,96% 119,82% 96,09% 59,50% 55,65% 64,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...