Visa allt om Metria AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 428 055 417 111 401 437 433 156 432 094 415 253 431 354 414 766 431 395 471 581
Övrig omsättning 494 2 370 7 735 300 230 2 597 485 5 305 4 736 3 536
Rörelseresultat (EBIT) 32 507 -8 103 -24 114 -22 071 19 851 14 663 23 963 11 831 -27 689 13 018
Resultat efter finansnetto 32 645 -7 937 -23 904 -21 769 19 433 14 982 23 949 12 020 -27 407 13 453
Årets resultat 27 241 -8 000 -19 185 -10 785 14 974 8 044 15 975 9 645 -19 558 7 105
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 923 25 986 47 525 49 770 54 038 59 498 59 031 71 252 84 657 88 150
Omsättningstillgångar 195 778 147 816 121 524 163 657 186 867 177 674 164 668 127 232 117 712 136 958
Tillgångar 216 702 173 802 169 049 213 427 240 905 237 172 223 699 198 484 202 369 225 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 014 78 773 86 773 105 958 121 235 108 674 108 725 95 863 86 218 105 776
Obeskattade reserver 0 0 0 0 8 237 8 156 3 546 0 0 2 820
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 144 940 577 1 381 1 719 309
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 110 688 95 030 82 277 107 469 111 289 119 402 110 851 101 240 114 432 116 203
Skulder och eget kapital 216 702 173 802 169 049 213 427 240 905 237 172 223 699 198 484 202 369 225 108
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 690 7 219 2 966 2 951 2 255 4 204 2 502 2 557 2 520 2 435
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 133 454 139 484 138 019 145 175 125 450 118 502 116 202 110 550 134 751 129 924
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 54 284 60 066 63 778 62 778 51 380 47 457 49 223 50 258 60 845 57 071
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 492 2 413 8 094 3 113 0 0
Omsättning 428 549 419 481 409 172 433 456 432 324 417 850 431 839 420 071 436 131 475 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 247 262 289 303 254 250 253 259 301 305
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 733 1 592 1 389 1 430 1 701 1 661 1 705 1 601 1 433 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 762 791 723 716 728 693 679 639 668 636
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 591 16 971 -4 468 -3 423 37 199 30 386 39 249 27 934 -11 920 28 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,62% 3,90% -7,32% 0,25% 4,06% -3,73% 4,00% -3,85% -8,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,07% -4,57% -14,13% -10,19% 8,33% 6,39% 10,72% 6,06% -13,54% 5,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,63% -1,90% -5,95% -5,02% 4,65% 3,65% 5,56% 2,90% -6,35% 2,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,68% 70,21% 67,87% 68,05% 69,08% 65,59% 63,10% 61,34% 61,34% 61,33%
Rörelsekapital/omsättning 19,88% 12,66% 9,78% 12,97% 17,49% 14,03% 12,48% 6,27% 0,76% 4,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,92% 45,32% 51,33% 49,65% 52,99% 48,50% 49,84% 48,30% 42,60% 47,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,87% 155,55% 147,70% 134,42% 167,91% 148,80% 148,55% 125,67% 102,87% 117,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!