Visa allt om Takkompaniet i Motala AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 13 222 13 717 13 230 11 315 16 890 14 852 12 184 10 469 11 189 5 231
Övrig omsättning 24 12 6 - - - 56 54 - -
Rörelseresultat (EBIT) 871 1 192 1 484 -310 1 586 2 505 1 915 354 1 676 423
Resultat efter finansnetto 863 1 185 1 481 -318 1 578 2 504 1 915 353 1 677 423
Årets resultat 885 1 041 862 59 1 193 1 397 1 080 173 873 265
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 280 473 698 854 767 614 474 378 255
Omsättningstillgångar 5 083 5 657 4 965 3 947 5 909 4 788 3 360 2 593 2 771 814
Tillgångar 5 338 5 937 5 439 4 645 6 763 5 554 3 974 3 067 3 149 1 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 559 1 724 1 733 870 2 011 1 719 1 222 491 1 038 365
Obeskattade reserver 1 397 1 672 1 827 1 462 1 873 1 842 1 145 628 529 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 382 2 541 1 879 2 312 2 879 1 994 1 608 1 947 1 581 645
Skulder och eget kapital 5 338 5 937 5 439 4 645 6 763 5 554 3 974 3 067 3 149 1 069
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 1 463
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 953 3 367 2 725 2 953 2 739 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 763 1 077 914 1 164 944 430
Utdelning till aktieägare 1 000 1 050 1 050 0 1 200 900 900 0 720 200
Omsättning 13 246 13 729 13 236 11 315 16 890 14 852 12 240 10 523 11 189 5 231
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 10 12 10 8 8 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 653 1 524 1 470 1 132 1 408 1 485 1 523 1 309 1 598 1 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 607 579 550 563 449 459 516 529 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 035 1 385 1 708 -74 1 815 2 664 2 041 438 1 742 449
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,61% 3,68% 16,92% -33,01% 13,72% 21,90% 16,38% -6,43% 113,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,32% 20,08% 27,30% -6,67% 23,45% 45,12% 48,24% 11,54% 53,26% 39,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,59% 8,69% 11,22% -2,74% 9,39% 16,87% 15,73% 3,38% 14,99% 8,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,18% 55,27% 57,80% 53,94% 57,63% 53,53% 54,19% 52,35% 55,87% 55,06%
Rörelsekapital/omsättning 20,43% 22,72% 23,33% 14,45% 17,94% 18,81% 14,38% 6,17% 10,64% 3,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,62% 51,00% 58,06% 43,28% 51,34% 56,82% 53,22% 31,10% 45,34% 38,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,39% 222,63% 264,24% 170,72% 205,24% 240,12% 208,96% 133,18% 175,27% 126,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...