Visa allt om Berg Marin AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 8 927 8 695 6 070 4 501 6 665 3 356 1 683 2 244 2 692 1 831
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0
Rörelseresultat (EBIT) 693 1 369 423 109 1 366 561 -188 289 802 318
Resultat efter finansnetto 693 1 369 419 109 1 366 565 -188 293 807 318
Årets resultat 539 1 067 324 88 1 062 423 -169 194 571 206
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 66 102 103 181 139 234 385 398 337
Omsättningstillgångar 5 280 5 118 3 530 2 190 4 095 1 825 1 089 1 459 1 154 1 207
Tillgångar 5 357 5 185 3 632 2 292 4 276 1 964 1 324 1 844 1 552 1 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 070 3 231 2 164 1 840 1 753 944 521 690 896 325
Obeskattade reserver 28 23 23 22 31 31 0 72 70 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 259 1 930 1 444 430 2 493 989 802 985 586 1 182
Skulder och eget kapital 5 357 5 185 3 632 2 292 4 276 1 964 1 324 1 844 1 552 1 544
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 2 200 922 516 814 874 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 - 592 162 118 191 199 182
Utdelning till aktieägare 0 700 0 0 0 254 0 0 400 0
Omsättning 8 927 8 695 6 070 4 501 6 665 3 356 1 683 2 245 2 718 1 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 4 5 2 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 232 2 174 2 023 1 125 1 333 1 678 1 683 748 897 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 006 853 713 605 567 551 651 341 372 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 727 1 404 457 188 1 439 684 -38 435 903 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,67% 43,25% 34,86% -32,47% 98,60% 99,41% -25,00% -16,64% 47,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,94% 26,40% 11,65% 4,76% 31,95% 28,77% -14,05% 15,89% 52,06% 20,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,76% 15,74% 6,97% 2,42% 20,50% 16,84% -11,05% 13,06% 30,01% 17,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,99% 74,38% 66,06% 85,05% 83,62% 75,48% 96,08% 96,48% 91,60% 85,47%
Rörelsekapital/omsättning 33,84% 36,66% 34,37% 39,10% 24,04% 24,91% 17,05% 21,12% 21,10% 1,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,72% 62,66% 60,08% 81,03% 41,56% 49,30% 39,35% 40,30% 61,06% 22,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,76% 264,35% 244,46% 509,30% 164,26% 184,53% 117,83% 90,76% 103,75% 58,97%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...