Visa allt om SWE Skadeteknikgruppen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 8 699 9 087 8 802 8 774 8 833 8 934 8 668 12 373 9 034 2 552
Övrig omsättning 0 8 134 0 0 45 26 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 153 11 308 1 893 1 556 2 597 1 929 1 995 2 022 1 298 477
Resultat efter finansnetto 3 560 11 322 2 179 1 686 2 183 1 819 1 969 1 996 1 303 477
Årets resultat 2 882 10 617 1 752 1 073 1 344 1 365 1 219 1 130 265 311
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 959 7 148 6 285 8 724 6 825 7 260 7 300 5 814 1 767 156
Omsättningstillgångar 3 497 4 197 5 669 3 273 3 249 2 056 2 700 3 212 1 739 1 008
Tillgångar 4 456 11 345 11 954 11 997 10 074 9 316 10 000 9 027 3 506 1 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 708 10 826 1 910 1 558 1 684 1 740 1 375 1 256 416 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 306 354 640 658 645 52
Avsättningar (tkr) 0 0 8 066 8 066 5 829 4 386 3 366 2 160 960 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 760 1 760 1 760 1 940 2 130 0 0
Kortfristiga skulder 748 519 1 978 613 494 1 076 2 678 2 823 1 485 702
Skulder och eget kapital 4 456 11 345 11 954 11 997 10 074 9 316 10 000 9 027 3 506 1 164
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - 0 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 1 624 2 174 1 855 3 103 1 651 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 053 1 817 1 881 2 275 1 659 232
Utdelning till aktieägare 2 100 10 000 1 700 1 400 1 200 1 400 1 000 1 100 290 260
Omsättning 8 699 17 221 8 802 8 774 8 878 8 960 8 668 12 373 9 034 2 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 175 2 272 2 201 2 194 2 208 1 787 1 734 2 475 1 807 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 657 - 1 156 925 814 758 1 093 666 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 200 11 353 1 893 1 626 2 692 2 019 2 068 2 097 1 345 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,27% 3,24% 0,32% -0,67% -1,13% 3,07% -29,94% 36,96% 254,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 79,89% 99,80% 18,23% 14,35% 25,80% 20,72% 20,02% 22,78% 37,16% 40,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,92% 124,60% 24,76% 19,63% 29,42% 21,60% 23,10% 16,62% 14,42% 18,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,23% 80,95% 68,95% 85,24% 86,12% 83,59% 83,84% 76,88% 69,40% 68,26%
Rörelsekapital/omsättning 31,60% 40,48% 41,93% 30,32% 31,19% 10,97% 0,25% 3,14% 2,81% 11,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,21% 95,43% 15,98% 12,99% 19,09% 21,64% 18,74% 19,29% 25,42% 38,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 467,51% 808,67% 286,60% 533,93% 657,69% 191,08% 100,82% 113,78% 117,10% 143,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!