Visa allt om Tällberg Byggservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 566 6 495 14 450 15 480 10 146 8 947 8 878 6 831 6 940 5 334
Övrig omsättning 40 229 180 28 61 2 94 206 103 60
Rörelseresultat (EBIT) -511 -469 1 003 -1 037 -969 200 600 47 810 674
Resultat efter finansnetto -598 -558 944 -1 072 -974 190 595 18 823 679
Årets resultat -598 -558 944 -1 072 -474 144 457 8 446 364
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 727 1 727 1 727 1 727 1 791 1 809 1 785 1 961 2 025 33
Omsättningstillgångar 2 866 2 190 1 366 939 1 976 1 900 1 238 1 445 1 561 1 551
Tillgångar 4 592 3 917 3 093 2 666 3 767 3 709 3 023 3 406 3 586 1 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 438 996 52 890 1 365 1 220 888 1 005 559
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 500 500 500 500 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 650 971 0 114 360 48 200 280 1 319 0
Kortfristiga skulder 3 886 2 507 2 097 2 500 2 518 1 797 1 103 1 737 762 736
Skulder och eget kapital 4 592 3 917 3 093 2 666 3 767 3 709 3 023 3 406 3 586 1 585
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 878 2 927 2 619 2 694 1 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 383 845 817 786 503
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0
Omsättning 6 606 6 724 14 630 15 508 10 207 8 949 8 972 7 037 7 043 5 394
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 14 15 11 11 11 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 821 650 1 032 1 032 922 813 807 621 631 593
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 407 455 430 454 500 359 331 333 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -511 -469 1 003 -1 037 -951 207 645 117 857 705
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,09% -55,05% -6,65% 52,57% 13,40% 0,78% 29,97% -1,57% 30,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,13% -11,97% 32,43% -38,90% -25,70% 5,39% 20,15% 1,56% 22,98% 42,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,78% -7,22% 6,94% -6,70% -9,54% 2,24% 6,86% 0,78% 11,87% 12,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,71% 79,51% 67,43% 52,09% 61,14% 78,86% 62,75% 64,21% 72,75% 76,23%
Rörelsekapital/omsättning -15,53% -4,88% -5,06% -10,08% -5,34% 1,15% 1,52% -4,27% 11,51% 15,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,22% 11,18% 32,20% 1,95% 23,63% 47,32% 53,26% 37,52% 38,30% 48,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,75% 87,36% 65,14% 37,56% 78,47% 105,73% 112,24% 83,19% 204,86% 210,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!