Visa allt om DKL Konsulting AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 222 660 142 357 271 0 0 538
Övrig omsättning - 47 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -491 -604 -308 -882 -3 523 -552 -83 -65 -1 158 -39
Resultat efter finansnetto -847 13 819 2 972 -13 303 90 489 8 174 -83 -65 -1 158 19 896
Årets resultat -1 815 13 384 2 627 -13 463 90 368 7 874 1 757 -65 -1 158 19 896
Balansräkningar (tkr)
2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 030 69 624 393 233 1 283 1 333 1 184 1 150 1 500
Omsättningstillgångar 2 415 25 040 15 125 14 589 104 832 10 362 2 108 945 1 277 26 149
Tillgångar 23 445 25 109 15 749 14 983 105 065 11 645 3 441 2 129 2 427 27 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 293 25 108 11 724 13 096 101 560 11 192 3 318 1 561 1 626 27 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 152 0 4 025 1 886 3 505 453 123 568 801 465
Skulder och eget kapital 23 445 25 109 15 749 14 983 105 065 11 645 3 441 2 129 2 427 27 649
Löner & utdelning (tkr)
2020-05
2019-05
2018-05
2017-05
2016-05
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 180 180 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 56 56 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 000 46 000 9 000 0 0 0 0
Omsättning 0 47 222 660 142 357 271 0 0 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 2 2 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 111 330 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 116 373 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -491 -597 -268 -842 -3 523 -552 -83 -65 -1 158 -39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -66,36% 364,79% -60,22% 31,73% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 18,87% -88,78% 86,13% 70,19% -2,41% - - 72,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 1 338,74% -2 015,45% 63 724,65% 2 289,64% -30,63% - - 3 710,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 5 000,00% 1 924,70% 71 357,04% 2 775,63% 732,47% - - 4 773,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,35% 100,00% 74,44% 87,41% 96,66% 96,11% 96,43% 73,32% 67,00% 98,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 588,82% - 375,78% 773,54% 2 990,93% 2 287,42% 1 713,82% 166,37% 159,43% 5 623,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...