Visa allt om Molander i Nyhus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 675 5 417 5 199 4 712 4 671 4 141 3 393 4 963 4 254
Övrig omsättning 1 741 1 596 1 149 989 833 869 848 1 193 1 094
Rörelseresultat (EBIT) 814 918 -51 708 418 88 -205 722 1 627
Resultat efter finansnetto 664 731 -207 534 187 -173 -388 529 1 554
Årets resultat 123 447 382 122 0 0 0 0 485
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 985 5 151 5 410 5 968 6 744 6 050 5 535 4 130 3 091
Omsättningstillgångar 4 173 3 333 2 985 3 226 2 659 2 844 2 406 2 203 2 599
Tillgångar 10 158 8 484 8 394 9 194 9 402 8 894 7 941 6 333 5 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 238 1 115 1 090 708 586 585 585 585 585
Obeskattade reserver 1 350 824 805 1 484 1 084 874 1 023 1 412 894
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 739 4 982 4 955 5 309 5 301 5 626 4 954 2 586 2 745
Kortfristiga skulder 1 830 1 563 1 546 1 693 2 431 1 809 1 379 1 749 1 467
Skulder och eget kapital 10 158 8 484 8 394 9 194 9 402 8 894 7 941 6 333 5 691
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - 350
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 438 560 656 592 760 47
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 228 260 295 276 306 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 416 7 013 6 348 5 701 5 504 5 010 4 241 6 156 5 348
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 3 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 675 2 709 1 733 1 571 1 557 1 380 1 697 2 482 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 363 331 237 287 328 451 546 189
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 635 1 561 703 1 415 1 052 704 373 1 192 1 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,76% 4,19% 10,34% 0,88% 12,80% 22,05% -31,63% 16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,31% 10,86% -0,49% 7,84% 4,52% 1,11% -2,49% 11,45% 28,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,87% 17,00% -0,79% 15,30% 9,10% 2,39% -5,84% 14,61% 38,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,22% 51,78% 41,26% 56,20% 62,02% 56,24% 57,32% 62,14% 67,65%
Rörelsekapital/omsättning 41,29% 32,67% 27,68% 32,53% 4,88% 24,99% 30,27% 9,15% 26,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,55% 20,72% 20,47% 20,29% 15,23% 14,24% 16,86% 25,67% 21,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,12% 124,63% 101,55% 105,26% 58,29% 97,18% 86,51% 63,18% 106,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...