Visa allt om Specialistcenter Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 80 400 78 537 76 526 73 756 53 875 41 068 27 467 29 779 11 988 4 202
Övrig omsättning 337 73 156 234 215 104 17 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 31 775 30 639 37 498 36 900 20 164 8 812 8 425 10 588 1 371 1 509
Resultat efter finansnetto 31 744 30 632 37 473 36 900 20 158 8 779 8 395 10 571 1 309 1 420
Årets resultat 17 256 19 597 22 261 10 027 2 015 5 640 4 804 6 046 741 582
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 105 1 510 2 230 1 883 2 365 1 994 1 933 2 417 2 160 2 469
Omsättningstillgångar 102 196 78 987 74 868 43 903 21 796 22 799 18 491 14 925 4 033 1 535
Tillgångar 103 301 80 496 77 098 45 786 24 161 24 793 20 424 17 342 6 192 4 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 236 43 980 49 383 27 122 3 351 11 336 8 536 6 330 1 384 643
Obeskattade reserver 31 170 25 883 20 258 11 608 7 608 7 678 6 170 3 888 1 072 782
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 95 105 472
Kortfristiga skulder 10 896 10 633 7 457 7 056 13 201 5 779 5 718 7 029 3 631 2 107
Skulder och eget kapital 103 301 80 496 77 098 45 786 24 161 24 793 20 424 17 342 6 192 4 004
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 225 5 674 5 572 3 101 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 172 2 397 2 107 1 078 151
Utdelning till aktieägare 0 0 25 000 0 0 0 2 400 2 800 700 0
Omsättning 80 737 78 610 76 682 73 990 54 090 41 172 27 484 29 779 11 988 4 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 25 16 33 29 20 18 10 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 496 3 415 3 061 4 610 1 633 1 416 1 373 1 654 1 199 2 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 491 356 637 316 400 402 423 419 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 342 31 359 38 297 37 515 20 712 9 524 9 096 11 122 2 077 1 723
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,37% 2,63% 3,76% 36,90% 31,18% 49,52% -7,76% 148,41% 185,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,76% 38,06% 48,64% 80,59% 83,47% 35,55% 41,26% 61,13% 22,22% 37,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,52% 39,01% 49,00% 50,03% 37,43% 21,46% 30,68% 35,60% 11,48% 35,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,19% 59,58% 65,26% 68,26% 62,79% 58,20% 72,83% 72,28% 65,26% 80,87%
Rörelsekapital/omsättning 113,56% 87,03% 88,09% 49,96% 15,95% 41,44% 46,50% 26,52% 3,35% -13,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,81% 79,72% 84,55% 79,01% 38,43% 69,88% 65,36% 53,99% 35,11% 30,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 937,92% 742,85% 1 004,00% 622,21% 165,11% 394,51% 323,38% 212,33% 111,07% 72,85%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...