Visa allt om 4finance AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 56 824 174 990 207 023 238 520 244 841 178 958 158 721 76 932 22 137 800
Övrig omsättning 10 990 29 492 15 480 27 242 5 230 3 609 1 227 703 4 0
Rörelseresultat (EBIT) -34 987 7 334 53 994 119 464 92 873 83 999 101 664 26 707 7 478 -2 053
Resultat efter finansnetto -32 500 9 415 58 832 119 002 93 092 83 766 77 688 18 831 4 107 -2 215
Årets resultat -25 378 7 402 46 806 92 782 72 583 65 297 64 879 9 682 2 554 -2 215
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 311 66 942 138 981 143 804 34 846 26 409 20 650 11 332 10 123 140
Omsättningstillgångar 37 634 - 128 163 123 884 327 405 260 180 178 276 130 280 43 034 4 837
Tillgångar 91 945 160 151 267 145 267 687 362 252 286 589 198 925 141 612 53 157 4 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -10 319 25 059 47 657 93 851 74 069 66 485 66 189 11 009 2 604 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 850 111 950 141 855 88 394 214 082 188 932 99 921 109 251 44 484 3 963
Kortfristiga skulder 26 415 27 965 77 633 85 442 74 101 31 172 32 816 21 351 6 068 964
Skulder och eget kapital 91 945 160 151 267 145 267 687 362 252 286 589 198 925 141 612 53 157 4 977
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 324 1 935 1 685 1 598 1 496 1 452 1 283 1 124 746 500
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 516 15 600 15 115 15 217 12 421 8 066 7 176 3 735 905 228
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 151 6 326 5 856 6 290 4 242 2 825 3 019 1 371 424 217
Utdelning till aktieägare 0 10 000 30 000 93 000 73 000 65 000 65 000 9 700 1 277 0
Omsättning 67 814 204 482 222 503 265 762 250 071 182 567 159 948 77 635 22 141 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 30 38 37 36 27 24 13 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 706 5 833 5 448 6 446 6 801 6 628 6 613 5 918 3 690 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 800 599 627 507 459 479 480 379 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 867 9 438 54 330 119 810 93 234 84 213 101 839 26 804 7 528 -2 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,53% -15,47% -13,21% -2,58% 36,81% 12,75% 106,31% 247,53% 2 667,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -35,01% 6,39% 22,07% 44,63% 25,72% 29,33% 52,28% 20,11% 14,87% -37,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -56,64% 5,84% 28,48% 50,09% 38,05% 46,97% 65,52% 37,02% 35,70% -235,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,74% -15,98% 24,41% 16,12% 103,46% 127,97% 91,65% 141,59% 166,99% 484,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -11,22% 15,65% 17,84% 35,06% 20,45% 23,20% 33,27% 7,77% 4,90% 1,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,47% - 165,09% 144,99% 441,84% 834,66% 543,26% 610,18% 709,20% 501,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...