Visa allt om Alaska Holding Sverige AB
Visa allt om Alaska Holding Sverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 120 562 122 780 141 047 136 661 130 865 128 018 124 244
Övrig omsättning 66 223 290 765 68 141 8 892 3 813 65 973 1 187
Rörelseresultat (EBIT) 137 044 357 137 - 77 805 67 780 121 733 44 889
Resultat efter finansnetto 108 035 322 658 - 28 923 22 384 89 590 199 363
Årets resultat 123 583 274 752 - 24 104 14 250 85 269 83 490
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 265 299 2 182 570 2 159 352 1 611 922 1 591 252 1 511 892 1 446 357
Omsättningstillgångar 251 573 245 722 66 011 60 066 76 622 111 715 139 678
Tillgångar 2 516 872 2 428 292 2 225 363 1 671 988 1 667 875 1 623 608 1 586 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 851 821 794 016 523 195 200 821 176 014 166 427 81 752
Minoritetsintressen 3 002 -2 921 0 15 445 70 575 113 182 158 553
Avsättningar (tkr) 0 0 0 3 942 2 951 2 780 3 244
Långfristiga skulder 1 539 970 1 541 237 1 574 546 1 309 019 1 298 442 1 234 260 1 122 138
Kortfristiga skulder 122 079 95 960 127 622 142 763 119 893 106 959 220 349
Skulder och eget kapital 2 516 872 2 428 292 2 225 363 1 671 988 1 667 875 1 623 608 1 586 036
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 140 1 120 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 927 3 928 3 405 2 052 2 232 1 964 3 649
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 2 300 1 734 1 383 937 2 016 1 241 2 625
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 186 785 413 545 209 188 145 553 134 678 193 991 125 431
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 094 17 540 20 150 22 777 21 811 21 336 20 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 241 1 006 858 697 734 736 1 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 461 357 232 - 97 760 86 935 138 388 61 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,81% -12,95% 3,21% 4,43% 2,22% 3,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,96% 15,35% - 4,94% 4,53% 8,38% 15,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 124,35% 303,62% - 60,44% 57,67% 106,26% 194,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 99,85% 97,41% 94,11% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,41% 121,98% -43,68% -60,51% -33,07% 3,72% -64,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,84% 32,70% 23,51% 12,01% 10,55% 10,25% 5,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,07% 256,07% 51,72% 42,07% 63,91% 104,45% 63,39%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -391 -305 -256 -152 -114 -130 -25 -19
Resultat efter finansnetto 102 062 37 526 33 058 22 267 6 270 14 613 3 281 -194
Årets resultat 108 462 43 556 40 238 22 294 6 270 14 613 3 281 57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 492 876 488 070 499 765 485 165 427 020 375 920 330 000 80 000
Omsättningstillgångar 59 073 130 936 106 601 87 451 34 461 30 076 8 464 391
Tillgångar 551 949 619 006 606 366 572 616 461 481 405 996 338 464 80 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 873 124 410 86 853 46 616 24 322 18 051 3 438 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 27 27 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 0
Kortfristiga skulder 129 076 244 596 269 513 276 000 187 132 137 918 84 998 80 207
Skulder och eget kapital 551 949 619 006 606 366 572 616 461 481 405 996 338 464 80 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 60 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 10 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 6 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 70 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -391 -305 -256 -152 -114 -130 -25 -19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,32% 20,10% 14,32% 8,14% 5,27% 4,45% 1,02% 0,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,77% 53,53% 39,55% 31,69% 18,42% 21,81% 9,96% 0,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...