Visa allt om Katrineholms Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 287 973 270 322 257 347 244 302 252 650 227 764 208 821 190 970 159 428 77 018
Övrig omsättning 8 9 4 2 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 718 6 009 2 397 520 9 762 9 609 6 422 1 580 -5 543 -7 483
Resultat efter finansnetto 8 716 5 964 2 282 369 9 556 9 214 5 645 437 -7 201 -7 996
Årets resultat 8 315 4 134 3 018 915 4 153 968 144 -69 -7 498 -8 880
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 155 7 160 6 363 4 721 8 541 11 754 14 954 19 064 22 841 15 546
Omsättningstillgångar 27 124 23 844 22 267 23 046 26 165 16 826 19 651 16 145 17 159 12 705
Tillgångar 35 279 31 005 28 629 27 768 34 706 28 580 34 605 35 210 40 001 28 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 715 6 054 3 120 1 015 4 253 1 068 244 329 1 129 376
Obeskattade reserver 0 2 000 1 468 3 186 4 191 0 3 478 7 500 7 000 4 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 333 4 333 6 333 333 10 204 16 869 21 173 6 754
Kortfristiga skulder 23 564 22 950 21 708 19 233 19 929 27 178 20 679 10 512 10 698 17 121
Skulder och eget kapital 35 279 31 005 28 629 27 768 34 706 28 580 34 605 35 210 40 001 28 252
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 773 1 049 1 274 1 275 1 151 659 643 615 619 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 739 23 659 21 438 20 146 18 629 11 496 16 268 15 088 14 249 7 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 9 414 8 913 8 412 7 970 6 634 5 465 5 169 5 010 4 313 2 560
Utdelning till aktieägare 4 078 2 400 1 200 913 1 653 968 144 229 1 029 276
Omsättning 287 981 270 331 257 351 244 304 252 655 227 764 208 821 190 970 159 428 77 018
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 75 70 67 62 58 54 52 50 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 892 3 604 3 676 3 646 4 075 3 927 3 867 3 673 3 189 1 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 448 445 439 426 304 409 398 384 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 475 7 656 6 172 4 605 13 899 13 941 10 804 5 936 -2 454 -7 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,53% 5,04% 5,34% -3,30% 10,93% 9,07% 9,35% 19,78% 107,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,71% 19,38% 8,37% 1,88% 28,13% 34,22% 18,67% 4,67% -13,78% -26,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,03% 2,22% 0,93% 0,21% 3,86% 4,29% 3,09% 0,86% -3,46% -9,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,74% 17,13% 16,47% 16,01% 17,78% 17,71% 17,31% 15,90% 13,53% 12,68%
Rörelsekapital/omsättning 1,24% 0,33% 0,22% 1,56% 2,47% -4,55% -0,49% 2,95% 4,05% -5,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,21% 24,56% 14,90% 12,60% 21,67% 3,74% 8,54% 16,63% 15,72% 11,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,10% 79,63% 77,65% 91,52% 102,02% 40,36% 69,49% 105,67% 106,45% 42,29%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...