Visa allt om Norra Älvstrandens Stormarknad AB
Visa allt om Norra Älvstrandens Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 267 995 252 844 172 552 210 498 191 545 154 058 31 400 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 809 11 194 8 868 8 469 5 829 -1 600 -7 266 -3
Resultat efter finansnetto 9 807 11 131 8 561 8 081 5 164 -2 722 -7 591 -3
Årets resultat 7 617 8 657 6 674 632 3 949 -2 307 -9 238 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 930 5 840 7 906 9 855 12 793 16 048 17 431 0
Omsättningstillgångar 25 312 20 679 19 201 17 154 12 101 14 415 12 186 101
Tillgångar 28 242 26 519 27 107 27 009 24 894 30 463 29 617 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 293 9 566 6 774 732 290 311 -346 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 067 5 269 4 785 0
Avsättningar (tkr) 4 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 050 7 321 9 450 14 465 0 0
Kortfristiga skulder 19 945 16 953 16 283 18 956 10 086 10 417 25 177 1
Skulder och eget kapital 28 242 26 519 27 107 27 009 24 894 30 463 29 617 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 626 642 595 446 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 655 17 943 11 892 13 305 12 327 12 418 4 128 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 7 327 5 376 3 490 3 855 3 670 3 587 1 304 0
Utdelning till aktieägare 8 190 6 000 1 064 632 191 0 0 0
Omsättning 267 995 252 844 172 552 210 498 191 545 154 058 31 400 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 45 45 42 41 43 67 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 786 5 619 3 834 5 012 4 672 3 583 469 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 518 342 423 406 386 88 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 884 14 179 10 997 11 913 9 359 1 977 -6 663 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,99% 46,53% -18,03% 9,89% 24,33% 390,63% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,74% 42,25% 32,84% 31,90% 23,62% -5,15% -24,53% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,66% 4,43% 5,16% 4,09% 3,07% -1,02% -23,14% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,74% 17,80% 18,27% 17,79% 17,39% 15,60% 5,92% -
Rörelsekapital/omsättning 2,00% 1,47% 1,69% -0,86% 1,05% 2,60% -41,37% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,36% 36,07% 24,99% 2,71% 16,17% 13,77% 10,74% 99,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,88% 91,92% 89,57% 63,77% 69,10% 88,20% 30,95% 10 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...