Visa allt om HNH Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 24 057 19 117 22 543 22 164 19 093 25 015 21 213 17 923 15 899 15 720
Övrig omsättning 15 140 0 0 0 0 11 0 0 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 614 951 1 480 2 068 1 602 829 933 741 533 1 144
Resultat efter finansnetto 1 596 936 1 471 2 054 1 586 820 913 738 547 1 126
Årets resultat 1 231 711 1 123 1 581 1 348 1 180 684 386 300 583
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 769 1 877 1 371 1 484 1 597 1 000 1 003 1 051 1 047 1 171
Omsättningstillgångar 3 633 2 039 2 431 3 374 2 510 3 019 4 937 3 489 3 353 3 084
Tillgångar 5 402 3 916 3 802 4 858 4 107 4 019 5 940 4 539 4 400 4 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 401 969 1 258 1 835 1 453 1 306 876 498 408 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 165 895 904 737 616
Avsättningar (tkr) 693 621 549 477 405 333 243 135 27 0
Långfristiga skulder 415 576 248 348 458 117 256 211 157 372
Kortfristiga skulder 2 893 1 750 1 747 2 198 1 790 2 099 3 670 2 792 3 071 2 290
Skulder och eget kapital 5 402 3 916 3 802 4 858 4 107 4 019 5 940 4 539 4 400 4 256
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 74 - - 1 638 1 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 44 74 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 149 3 821 - 4 972 3 025 2 804
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 354 1 474 1 558 1 604 1 469 1 444
Utdelning till aktieägare 1 250 800 1 000 1 700 1 200 1 200 750 306 296 0
Omsättning 24 072 19 257 22 543 22 164 19 093 25 015 21 224 17 923 15 899 15 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 12 13 13 13 13 15 18 17 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 851 1 593 1 734 1 705 1 469 1 924 1 414 996 935 1 310
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 444 409 441 351 419 395 55 356 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 794 1 131 1 665 2 253 1 792 901 1 122 7 356 724 1 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,84% -15,20% 1,71% 16,08% -23,67% 17,92% 18,36% 12,73% 1,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,88% 24,28% 38,93% 42,57% 39,01% 20,65% 15,76% 16,57% 12,73% 26,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,71% 4,97% 6,57% 9,33% 8,39% 3,32% 4,41% 4,20% 3,52% 7,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,32% 38,69% 35,85% 40,44% 37,69% 28,49% 77,12% 74,67% 77,99% 75,36%
Rörelsekapital/omsättning 3,08% 1,51% 3,03% 5,31% 3,77% 3,68% 5,97% 3,89% 1,77% 5,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,93% 24,74% 33,09% 37,77% 35,38% 35,70% 26,50% 25,65% 21,62% 33,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,58% 116,51% 139,15% 153,50% 140,22% 143,83% 134,52% 124,96% 109,18% 134,67%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...