Visa allt om MD Entreprenad i Landvetter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 18 570 24 695 24 625 16 891 17 749 11 637 11 364 8 353 5 296 3 731
Övrig omsättning 3 847 112 638 516 638 327 4 204 178 38
Rörelseresultat (EBIT) 842 -860 1 042 1 331 708 487 444 621 541 535
Resultat efter finansnetto 662 -1 001 1 299 1 240 625 373 370 528 494 500
Årets resultat 662 -1 001 1 163 1 076 484 363 346 203 423 170
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 96 52 19 2 907 1 509 1 384 1 696 922 969
Omsättningstillgångar 7 650 13 800 9 681 6 103 4 672 2 704 2 811 3 236 1 912 879
Tillgångar 7 719 13 897 9 733 6 122 7 579 4 213 4 195 4 932 2 834 1 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 176 2 015 3 016 2 352 1 477 993 779 584 523 270
Obeskattade reserver 0 0 0 100 250 250 350 430 180 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 294 3 003 34 1 853 527 893 1 346 542 681
Kortfristiga skulder 3 542 9 588 3 715 3 636 3 999 2 443 2 172 2 573 1 588 631
Skulder och eget kapital 7 719 13 897 9 733 6 122 7 579 4 213 4 195 4 932 2 834 1 848
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 583 676 589 409 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 100 -
Löner till övriga anställda - - - - 2 321 712 456 142 149 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 899 515 465 320 143 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 150 150 143 0
Omsättning 22 417 24 807 25 263 17 407 18 387 11 964 11 368 8 557 5 474 3 769
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 4 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 714 4 939 4 925 3 378 3 550 2 909 3 788 4 177 5 296 3 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 963 816 716 647 489 504 543 800 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 870 -834 1 053 1 342 1 081 903 821 1 085 783 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,80% 0,28% 45,79% -4,83% 52,52% 2,40% 36,05% 57,72% 41,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,87% -5,83% 14,32% 22,02% 9,34% 11,65% 10,58% 12,59% 19,09% 28,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,93% -3,28% 5,66% 7,98% 3,99% 4,22% 3,91% 7,43% 10,22% 14,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,60% 43,34% 39,84% 54,41% 42,15% 75,95% 75,88% 84,22% 91,71% 78,75%
Rörelsekapital/omsättning 22,12% 17,06% 24,23% 14,61% 3,79% 2,24% 5,62% 7,94% 6,12% 6,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,10% 14,50% 30,99% 39,69% 22,06% 28,20% 25,08% 18,27% 23,14% 25,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,98% 100,56% 178,30% 167,85% 116,83% 110,68% 129,42% 125,77% 120,40% 139,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!