Visa allt om Fönsterfynd Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 46 2 985 11 096 9 508 20 981 15 477 9 483 14 742 8 825 7 782
Övrig omsättning 0 260 46 188 259 371 323 256 929 174
Rörelseresultat (EBIT) -88 -927 151 -260 2 108 927 678 111 35 104
Resultat efter finansnetto -88 -928 123 -263 2 104 883 649 96 35 101
Årets resultat -88 -729 94 308 1 248 532 382 75 25 68
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 261 370 356 140 137 96 103 133
Omsättningstillgångar 789 874 2 764 2 360 3 498 2 616 3 282 2 586 1 834 1 046
Tillgångar 789 874 3 025 2 731 3 854 2 757 3 420 2 682 1 936 1 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 768 856 1 785 1 854 1 806 1 179 646 265 191 166
Obeskattade reserver 0 0 200 200 860 360 160 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 18 1 040 677 1 188 1 218 2 613 2 417 1 745 1 013
Skulder och eget kapital 789 874 3 025 2 731 3 854 2 757 3 420 2 682 1 936 1 179
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - 137 50
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 2 330 939 1 077 766 961 967
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 731 291 311 314 362 295
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 260 621 0 0 0 0
Omsättning 46 3 245 11 142 9 696 21 240 15 848 9 806 14 998 9 754 7 956
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 8 8 8 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 387 1 189 2 623 3 869 2 371 4 914 2 942 2 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 331 367 384 308 352 361 496 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -88 -927 261 -150 2 172 983 716 147 65 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,46% -73,10% 16,70% -54,68% 35,56% 63,21% -35,67% 67,05% 13,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,15% -106,06% 4,99% -9,52% 54,72% 33,70% 19,97% 4,14% 1,81% 8,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -191,30% -31,06% 1,36% -2,73% 10,05% 6,00% 7,20% 0,75% 0,40% 1,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 36,48% 39,66% 41,67% 33,64% 15,29% 35,32% 15,33% 21,84% 30,85%
Rörelsekapital/omsättning 1 669,57% 28,68% 15,54% 17,70% 11,01% 9,03% 7,05% 1,15% 1,01% 0,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,34% 97,94% 64,17% 73,60% 64,27% 52,95% 22,54% 9,88% 9,87% 14,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 757,14% 4 855,56% 237,21% 300,15% 294,44% 136,45% 119,63% 77,08% 67,68% 103,26%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...