Visa allt om Tandvård Mathias Keller AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 536 6 013 5 681 4 375 5 385 4 554 4 529 4 323 4 540 4 363
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 979 981 1 388 601 1 393 743 349 349 555 657
Resultat efter finansnetto 967 981 1 390 604 1 395 743 345 345 521 612
Årets resultat 600 499 809 735 802 449 447 200 291 304
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 947 366 450 534 594 518 872 1 059 1 285
Omsättningstillgångar 2 595 1 903 2 027 1 615 1 870 1 191 1 299 890 574 410
Tillgångar 3 180 2 849 2 392 2 065 2 404 1 786 1 817 1 761 1 633 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 785 686 987 927 1 042 865 915 568 568 427
Obeskattade reserver 1 502 1 306 972 629 980 619 456 690 606 489
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 405 461 0 0 0 0 0 0 0 284
Kortfristiga skulder 488 396 434 509 382 301 445 503 459 496
Skulder och eget kapital 3 180 2 849 2 392 2 065 2 404 1 786 1 817 1 761 1 633 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 414 408 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 112 1 140 843 677 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 450 442 462 418 461
Utdelning till aktieägare 600 500 800 750 850 625 500 100 200 150
Omsättning 5 536 6 013 5 681 4 375 5 385 4 554 4 529 4 323 4 540 4 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 384 1 503 1 420 1 094 1 346 1 139 1 132 1 081 1 135 1 091
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 538 489 419 409 423 421 454 392 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 182 1 150 1 559 794 1 571 1 028 796 756 932 1 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,93% 5,84% 29,85% -18,76% 18,25% 0,55% 4,77% -4,78% 4,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,79% 34,64% 58,15% 29,25% 58,03% 41,60% 19,21% 19,82% 33,99% 38,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,68% 16,41% 24,49% 13,81% 25,91% 16,32% 7,71% 8,07% 12,22% 15,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,60% 78,33% 82,96% 79,84% 79,29% 84,30% 82,78% 82,97% 79,27% 74,99%
Rörelsekapital/omsättning 38,06% 25,06% 28,04% 25,28% 27,63% 19,54% 18,86% 8,95% 2,53% -1,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,53% 59,83% 72,96% 68,65% 75,14% 75,47% 69,93% 62,82% 62,13% 46,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 433,40% 381,31% 347,70% 216,70% 367,02% 287,71% 251,46% 154,47% 93,90% 62,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!