Visa allt om HM i Gråbo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 010 1 061 1 726 1 585 1 516 2 234 1 965 2 063 2 093 1 810
Övrig omsättning 47 26 0 0 0 0 4 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 107 -43 -107 26 74 602 104 58 69 44
Resultat efter finansnetto 107 -43 -107 25 73 602 104 57 68 44
Årets resultat 107 -43 -107 202 55 344 56 16 40 44
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 3 8 12 17 0 5 50 76 125
Omsättningstillgångar 455 268 344 535 854 1 040 626 418 604 404
Tillgångar 470 271 352 547 870 1 040 631 468 680 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 217 260 367 415 560 216 160 144 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 220 225 69 40 16 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 8 8 8 3 2 0
Kortfristiga skulder 221 54 92 179 227 247 338 265 518 425
Skulder och eget kapital 470 271 352 547 870 1 040 631 468 680 529
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 718 564 699 592
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 676 554 622 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 333 257 316 344 294 335 302
Utdelning till aktieägare 0 75 0 0 200 200 0 0 0 0
Omsättning 1 057 1 087 1 726 1 585 1 516 2 234 1 969 2 063 2 093 1 810
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 010 531 1 726 793 758 1 117 983 1 032 1 047 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 405 729 509 414 471 558 444 518 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 -38 -103 31 81 602 108 84 118 47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,81% -38,53% 8,90% 4,55% -32,14% 13,69% -4,75% -1,43% 15,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,77% -15,87% -30,40% 4,75% 8,51% 57,88% 16,48% 12,39% 10,15% 8,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,59% -4,05% -6,20% 1,64% 4,88% 26,95% 5,29% 2,81% 3,30% 2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,38% 90,86% 47,80% 79,43% 74,01% 77,35% 76,49% 58,41% 63,83% 60,22%
Rörelsekapital/omsättning 23,17% 20,17% 14,60% 22,46% 41,36% 35,50% 14,66% 7,42% 4,11% -1,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,98% 80,07% 73,86% 67,09% 67,43% 70,72% 42,76% 40,85% 22,91% 19,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,88% 496,30% 373,91% 298,88% 376,21% 421,05% 185,21% 157,74% 116,60% 95,06%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...