Visa allt om m4 gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 360 021 1 248 716 1 395 018 1 340 971 1 330 773 1 365 100 1 371 537 1 407 460 1 479 619 1 507 854
Övrig omsättning 9 306 5 782 10 443 11 271 3 494 4 873 3 615 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 20 592 16 581 17 581 182 6 508 13 991 -12 694 -15 684 -4 101 14 201
Resultat efter finansnetto 18 597 12 614 13 436 -4 003 1 582 8 086 -21 798 -21 976 -11 294 5 549
Årets resultat 14 653 10 516 14 770 -4 073 1 796 11 051 -22 541 -18 672 -4 936 976
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 616 239 578 264 901 276 165 260 259 241 737 234 911 271 833 272 632 287 653
Omsättningstillgångar 281 289 238 356 280 429 326 707 248 204 231 240 245 461 259 881 300 928 298 480
Tillgångar 510 905 477 934 545 330 602 872 508 463 472 977 480 372 531 714 573 560 586 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 059 102 419 92 638 74 081 79 149 81 540 67 315 90 541 109 213 114 149
Minoritetsintressen 0 7 792 7 057 5 404 5 176 4 598 7 772 7 087 6 602 12 074
Avsättningar (tkr) 20 115 17 899 18 825 20 221 20 274 20 311 20 562 20 310 24 379 32 473
Långfristiga skulder 161 664 164 549 220 929 274 198 189 694 160 969 180 866 121 943 104 168 120 573
Kortfristiga skulder 206 067 185 275 205 881 228 968 214 170 205 559 203 857 291 833 329 198 306 864
Skulder och eget kapital 510 905 477 934 545 330 602 872 508 463 472 977 480 372 531 714 573 560 586 133
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 856 4 757 4 264 3 796 3 749 6 404 4 234 3 853 3 824 3 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 105 123 98 899 115 542 119 296 102 549 100 020 105 534 111 493 120 371 113 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 668 41 069 50 916 50 960 44 143 44 346 43 486 49 635 50 249 46 722
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 369 327 1 254 498 1 405 461 1 352 242 1 334 267 1 369 973 1 375 152 1 407 460 1 479 619 1 507 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 223 225 266 281 249 245 249 304 325 326
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 099 5 550 5 244 4 772 5 344 5 572 5 508 4 630 4 553 4 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 658 656 638 623 629 626 558 554 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 461 57 905 61 132 42 118 43 701 51 404 26 833 28 306 42 797 60 649
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,91% -10,49% - 0,77% -2,51% -0,47% -2,55% -4,88% -1,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,23% 3,55% 3,35% 0,14% 1,46% 3,12% -2,49% -2,65% -0,59% 2,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,59% 1,36% 1,31% 0,06% 0,56% 1,08% -0,87% -1,00% -0,23% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,06% 21,81% 21,86% 23,81% 22,71% 22,42% 20,05% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,53% 4,25% 5,34% 7,29% 2,56% 1,88% 3,03% -2,27% -1,91% -0,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,09% 21,43% 16,99% 12,29% 15,57% 17,24% 14,01% 17,03% 19,04% 19,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,61% 123,66% 130,47% 137,23% 112,87% 109,21% 117,22% 86,46% 89,18% 93,23%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 002 806 929 082 1 055 651 1 115 323 1 047 000 1 052 312 1 070 496 1 072 855 1 118 311 1 177 940
Övrig omsättning 386 56 252 272 1 000 746 4 873 1 280 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 104 8 765 5 035 10 101 -3 000 493 3 239 -17 936 -10 675 -6 662
Resultat efter finansnetto 7 845 8 269 4 920 10 655 -7 000 -1 646 69 -22 998 -3 082 -8 023
Årets resultat 5 716 10 936 15 415 4 520 -7 000 2 168 6 084 -24 438 -4 673 1 477
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 536 134 751 131 888 124 695 119 000 115 661 111 281 119 671 132 066 132 932
Omsättningstillgångar 169 283 141 977 170 798 192 821 235 000 179 784 171 507 182 053 196 851 231 239
Tillgångar 305 819 276 728 302 686 317 516 355 000 295 445 282 788 301 724 328 917 364 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 897 95 181 84 245 68 831 64 000 70 984 68 816 62 733 87 171 91 844
Obeskattade reserver 4 516 0 0 0 0 0 0 0 0 6 637
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 000 1 216 996 834 689 2 580
Långfristiga skulder 66 027 64 774 88 219 31 521 4 000 49 941 44 962 73 607 37 653 21 903
Kortfristiga skulder 134 379 116 773 130 222 217 164 285 000 173 304 168 014 164 550 203 404 241 207
Skulder och eget kapital 305 819 276 728 302 686 317 516 355 000 295 445 282 788 301 724 328 917 364 171
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 613 3 414 3 137 2 916 3 000 2 833 4 685 3 417 3 082 3 075
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 33 595 30 632 33 490 35 726 35 000 33 975 37 337 47 563 40 726 36 263
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 18 323 15 895 18 271 19 042 15 000 18 085 20 720 21 989 21 619 19 745
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 003 192 929 138 1 055 903 1 115 595 1 048 000 1 053 058 1 075 369 1 074 135 1 118 311 1 177 940
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 62 71 74 75 78 88 106 91 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 428 14 985 14 868 15 072 13 960 13 491 12 165 10 121 12 289 13 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 886 823 793 809 800 727 722 700 735 722
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 591 14 003 10 598 15 329 1 000 4 094 8 322 -10 990 -4 839 -1 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,94% -11,99% -5,35% 6,53% -0,50% -1,70% -0,22% -4,06% -5,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,84% 3,47% 2,27% 4,06% -1,41% 0,52% 1,48% -5,53% 0,26% -1,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,87% 1,03% 0,65% 1,16% -0,48% 0,15% 0,39% -1,56% 0,08% -0,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 10,83% 9,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,48% 2,71% 3,84% -2,18% -4,78% 0,62% 0,33% 1,63% -0,59% -0,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,14% 34,40% 27,83% 21,68% 18,03% 24,03% 24,33% 20,79% 26,50% 26,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,11% 120,88% 130,68% 88,52% 82,11% 103,56% 101,42% 109,37% 95,86% 95,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!