Visa allt om Delgivningstjänst FJ AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 669 3 564 3 370 3 364 2 851 2 454 2 273 1 415 1 482 501
Övrig omsättning 2 0 0 25 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 93 41 101 124 122 50 113 47 549 105
Resultat efter finansnetto 93 41 101 124 122 51 113 48 551 107
Årets resultat 67 28 73 88 88 99 118 5 336 76
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 0 0 0 25 25 75 0 21 32
Omsättningstillgångar 846 541 675 652 544 466 644 797 837 363
Tillgångar 876 541 675 652 568 491 719 797 858 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 154 200 202 194 206 257 140 440 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 99 139 139 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 656 387 475 450 374 284 363 519 278 211
Skulder och eget kapital 876 541 675 652 568 491 719 797 858 395
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 120 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 491 976 621 110 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 207 194 162 72 56
Utdelning till aktieägare 75 0 75 75 80 100 150 0 0 0
Omsättning 3 671 3 564 3 370 3 389 2 851 2 454 2 273 1 415 1 482 501
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 223 1 188 1 123 1 121 950 1 227 758 708 741 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 692 682 697 565 671 405 368 116 181
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 41 101 124 122 50 113 47 549 105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,95% 5,76% 0,18% 17,99% 16,18% 7,96% 60,64% -4,52% 195,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,62% 7,58% 14,96% 19,02% 21,48% 10,39% 15,72% 6,15% 64,34% 26,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,53% 1,15% 3,00% 3,69% 4,28% 2,08% 4,97% 3,46% 37,25% 21,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,85% 86,64% 84,21% 85,02% 83,65% 81,78% 80,42% 81,48% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,18% 4,32% 5,93% 6,00% 5,96% 7,42% 12,36% 19,65% 37,72% 30,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,11% 28,47% 29,63% 30,98% 34,15% 41,96% 46,48% 31,17% 63,22% 46,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,96% 139,79% 142,11% 144,89% 145,45% 164,08% 177,41% 153,56% 301,08% 172,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...