Visa allt om Dallasday AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9 039 12 629 16 078 8 926 8 930 18 205 18 200 11 767 2 374
Övrig omsättning 704 544 21 4 9 533 141 68 -
Rörelseresultat (EBIT) -448 110 451 -77 286 31 32 1 029 126
Resultat efter finansnetto -522 79 399 -84 267 16 30 1 027 125
Årets resultat -325 49 196 24 142 122 11 556 67
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 440 129 164 130 61 220 67 0 0
Omsättningstillgångar 2 446 5 969 8 123 2 236 2 451 2 525 3 319 6 757 714
Tillgångar 3 886 6 098 8 287 2 367 2 512 2 744 3 385 6 757 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 991 1 108 1 218 1 022 998 856 734 723 167
Obeskattade reserver 0 196 205 82 214 139 295 295 32
Avsättningar (tkr) 59 143 481 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 283 383 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 553 4 267 6 382 1 262 1 300 1 749 2 356 5 739 515
Skulder och eget kapital 3 886 6 098 8 287 2 367 2 512 2 744 3 385 6 757 714
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 459 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 568 582 491 0 319 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 236 238 202 186 128 0
Utdelning till aktieägare 0 0 160 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 743 13 173 16 099 8 930 8 939 18 738 18 341 11 835 2 374
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 013 3 157 5 359 8 926 8 930 18 205 18 200 11 767 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 505 545 906 908 832 799 511 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -308 143 516 -31 309 54 49 1 029 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,43% -21,45% 80,13% -0,04% -50,95% 0,03% 54,67% 395,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,37% 1,80% 5,44% -3,25% 11,43% 1,20% 1,00% 15,24% 17,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,89% 0,87% 2,81% -0,86% 3,21% 0,18% 0,19% 8,75% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,76% 30,37% 24,82% 27,17% 28,01% 9,44% 12,07% 21,78% 24,01%
Rörelsekapital/omsättning -1,18% 13,48% 10,83% 10,91% 12,89% 4,26% 5,29% 8,65% 8,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,50% 20,68% 16,63% 45,88% 46,37% 35,15% 28,11% 13,92% 26,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,45% 78,81% 102,18% 86,13% 156,69% 98,00% 123,01% 73,36% 106,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...