Visa allt om Miramix AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 12 105 8 238 11 532 10 172 10 595 11 851 6 948 8 181 4 416 2 489
Övrig omsättning 992 639 80 80 173 340 532 189 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 018 -948 110 191 -492 210 29 -111 68 138
Resultat efter finansnetto 938 -1 038 25 122 -541 256 23 -121 66 138
Årets resultat 938 -1 038 25 122 -466 130 151 -228 47 75
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 952 3 147 3 540 1 988 2 274 1 324 116 88 31 49
Omsättningstillgångar 2 182 1 583 1 781 2 295 2 547 2 123 1 775 2 260 1 187 640
Tillgångar 5 134 4 730 5 321 4 283 4 821 3 447 1 892 2 348 1 218 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 164 -774 263 238 117 377 247 96 324 277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 75 0 193 129 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 809 1 535 2 087 1 401 1 644 792 86 109 28 100
Kortfristiga skulder 4 161 3 969 2 970 2 643 3 059 2 202 1 559 1 951 737 182
Skulder och eget kapital 5 134 4 730 5 321 4 283 4 821 3 447 1 892 2 348 1 218 689
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 3 305 4 100 1 439 876
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 075 1 351 533 329
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 097 8 877 11 612 10 252 10 768 12 191 7 480 8 370 4 416 2 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 9 10 12 12 14 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 211 824 1 153 1 130 1 060 988 579 584 883 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 540 653 569 592 577 344 392 409 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 605 -355 507 763 -168 273 80 -74 86 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,94% -28,56% 13,37% -3,99% -10,60% 70,57% -15,07% 85,26% 77,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,85% -19,89% 2,09% 4,48% -10,21% 7,54% 1,74% -4,47% 5,58% 20,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,42% -11,42% 0,96% 1,89% -4,64% 2,19% 0,47% -1,28% 1,54% 5,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,10% 83,76% 84,32% 84,29% 86,62% 84,48% 86,59% 86,21% 79,33% 76,74%
Rörelsekapital/omsättning -16,35% -28,96% -10,31% -3,42% -4,83% -0,67% 3,11% 3,78% 10,19% 18,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,19% -16,36% 4,94% 5,56% 2,43% 12,63% 13,05% 10,50% 34,41% 54,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,05% 39,88% 59,97% 86,83% 83,26% 95,19% 113,86% 115,84% 161,06% 351,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!