Visa allt om Finntorpets Bygg och Konsult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 39 945 55 492 41 747 34 088 12 710 8 252 2 495 3 187 2 497 1 945
Övrig omsättning 718 625 397 127 294 184 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 586 2 940 1 512 1 370 83 464 51 154 119 152
Resultat efter finansnetto 518 2 863 1 483 1 349 142 491 98 137 106 152
Årets resultat 68 1 195 882 695 142 352 93 122 59 84
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 741 4 401 3 434 1 565 624 621 1 028 572 549 435
Omsättningstillgångar 7 006 17 566 13 416 9 396 4 269 2 651 626 556 772 687
Tillgångar 11 747 21 968 16 850 10 960 4 893 3 271 1 654 1 127 1 321 1 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 948 2 879 1 935 1 302 708 667 415 422 300 241
Obeskattade reserver 750 1 350 886 546 98 123 63 63 85 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 309 1 612 1 432 911 473 496 722 247 270 234
Kortfristiga skulder 5 741 16 126 12 597 8 201 3 615 1 986 454 396 666 587
Skulder och eget kapital 11 747 21 968 16 850 10 960 4 893 3 271 1 654 1 127 1 321 1 122
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 7 983 5 835 3 516 1 784 857 778 497 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 958 2 024 1 247 644 361 318 170 44
Utdelning till aktieägare 0 0 250 0 0 100 0 100 0 0
Omsättning 40 663 56 117 42 144 34 215 13 004 8 436 2 495 3 187 2 497 1 945
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 24 23 15 10 6 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 598 2 312 1 815 2 273 1 271 1 375 832 1 062 2 497 1 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 539 487 539 489 412 389 371 691 207
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 842 3 155 1 681 1 440 136 507 86 182 131 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,02% 32,92% 22,47% 168,20% 54,02% 230,74% -21,71% 27,63% 28,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,06% 13,38% 8,97% 12,50% 3,09% 16,48% 7,62% 13,66% 9,08% 13,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,49% 5,30% 3,62% 4,02% 1,19% 6,53% 5,05% 4,83% 4,81% 7,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,37% 35,53% 36,38% 33,97% 46,43% 43,43% 61,92% 49,20% 44,69% 29,05%
Rörelsekapital/omsättning 3,17% 2,59% 1,96% 3,51% 5,15% 8,06% 6,89% 5,02% 4,25% 5,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,08% 17,90% 15,59% 15,77% 16,03% 23,32% 28,06% 41,80% 27,45% 25,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,01% 106,97% 106,50% 114,57% 118,09% 133,48% 137,89% 140,40% 115,92% 117,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!