Visa allt om APM Terminals Gothenburg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 916 242 902 624 888 987 752 037 933 379 943 049 868 235 835 490 857 671 852 216
Övrig omsättning 7 773 9 990 9 018 149 929 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 82 593 121 418 100 134 145 749 135 087 94 781 91 627 91 042 -6 870 72 231
Resultat efter finansnetto 85 905 75 765 66 929 156 017 116 220 83 100 76 880 92 904 -5 783 70 238
Årets resultat 43 908 9 862 17 491 1 492 2 403 354 6 134 21 313 19 656
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 929 786 779 338 765 600 820 371 733 859 724 865 617 748 275 660 219 828 295 265
Omsättningstillgångar 451 822 262 620 415 715 345 865 235 060 194 672 219 030 234 123 209 914 122 544
Tillgångar 2 381 608 1 041 958 1 181 315 1 166 236 968 920 919 536 836 778 509 781 429 742 417 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 553 237 225 451 215 589 198 097 196 606 194 203 193 849 193 843 193 710 113 242
Obeskattade reserver 390 100 355 100 364 102 345 479 283 279 233 279 163 981 93 384 72 523 108 596
Avsättningar (tkr) 275 469 30 420 31 437 29 360 18 805 18 389 17 168 14 160 10 398 8 815
Långfristiga skulder 0 273 467 414 834 440 800 350 800 288 800 275 800 70 000 0 0
Kortfristiga skulder 162 802 157 520 155 353 152 500 119 431 184 866 185 982 138 394 153 111 187 156
Skulder och eget kapital 2 381 608 1 041 958 1 181 315 1 166 236 968 920 919 536 836 778 509 781 429 742 417 809
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 990 3 150 4 181 2 824 1 624 672 1 604 1 392 1 283 1 871
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 140 398 151 842 154 366 207 868 250 437 264 362 248 340 246 402 239 821 230 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 64 861 71 051 76 309 103 017 113 003 120 896 114 411 113 172 121 787 106 900
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 924 015 912 614 898 005 901 966 933 379 943 049 868 235 835 490 857 671 852 216
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 238 263 287 408 471 464 438 479 480 488
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 850 3 432 3 098 1 843 1 982 2 032 1 982 1 744 1 787 1 746
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 867 874 839 787 790 849 848 769 772 710
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 238 423 205 407 182 449 216 931 189 963 148 114 128 542 127 235 101 581 119 941
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,51% 1,53% 18,21% -19,43% -1,03% 8,62% 3,92% -2,59% 0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,62% 11,68% 8,58% 14,01% 14,06% 10,40% 11,24% 18,29% -1,29% 17,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,40% 13,48% 11,40% 21,73% 14,60% 10,14% 10,83% 11,16% -0,65% 8,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 95,20% 95,66% 96,12% 95,92% 95,05% 94,59% 94,10% 94,34%
Rörelsekapital/omsättning 31,54% 11,64% 29,29% 25,71% 12,39% 1,04% 3,81% 11,46% 6,62% -7,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,99% 48,22% 42,29% 40,09% 43,10% 40,91% 38,45% 52,31% 57,51% 46,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,23% 166,29% 267,04% 226,21% 196,09% 104,97% 117,27% 162,36% 126,61% 54,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!