Visa allt om TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 13 8 367 20 359 22 390 5 697 16 788 11 100 5 405 5 216 2 730
Övrig omsättning 113 84 125 70 047 66 059 70 347 53 159 29 072 44 103 42 264 2 250
Rörelseresultat (EBIT) 20 15 323 16 727 18 279 11 287 17 520 10 623 14 657 15 374 1 109
Resultat efter finansnetto 13 9 089 10 301 14 132 5 962 8 499 1 924 12 487 13 873 392
Årets resultat 12 7 251 7 346 23 948 5 199 9 100 1 924 8 690 10 808 280
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 656 503 254 506 573 404 054 400 736 415 138 377 718 393 123 297 382 370 956
Omsättningstillgångar 70 43 110 52 658 79 009 49 960 31 457 18 606 5 399 33 239 24 304
Tillgångar 727 546 364 559 231 483 063 450 696 446 595 396 324 398 522 330 621 395 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 327 678 326 087 287 883 271 242 244 875 228 276 226 352 217 662 103 383
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 2 989 11 307 9 859 20 285 20 285 15 910 42 066 42 281 42 438
Långfristiga skulder 201 148 294 140 357 149 414 101 011 161 765 131 248 127 318 43 322 244 244
Kortfristiga skulder 151 67 403 81 480 35 907 58 158 19 670 20 890 2 786 27 356 5 195
Skulder och eget kapital 727 546 364 559 231 483 063 450 696 446 595 396 324 398 522 330 621 395 260
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 516 88 44 - 134 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 1 243 1 589 789 429 442 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 491 612 262 135 139 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 126 92 492 90 406 88 449 76 044 69 947 40 172 49 508 47 480 4 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 2 2 2 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 2 092 5 090 11 195 2 849 8 394 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 619 572 577 291 291 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 21 108 22 517 24 719 15 409 19 265 11 442 15 445 15 998 1 790
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,84% -58,90% -9,07% 293,01% -66,07% 51,24% 105,37% 3,62% 91,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,75% 3,19% 3,35% 4,66% 2,51% 3,93% 2,70% 3,72% 4,67% 0,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 153,85% 208,62% 92,07% 100,56% 198,24% 104,62% 96,39% 274,34% 296,30% 46,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -623,08% -290,34% -141,57% 192,51% -143,90% 70,21% -20,58% 48,34% 112,79% 699,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,03% 59,97% 58,31% 59,60% 60,18% 54,83% 57,60% 56,80% 65,83% 26,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,36% 58,95% 64,63% 220,04% 85,90% 159,92% 89,07% 193,79% 121,51% 467,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 23 857 0 0 16 473 18 543 1 854 7 883 7 120 1 548 3 358
Övrig omsättning 117 401 116 614 151 000 56 582 66 059 72 478 61 961 32 884 48 103 0
Rörelseresultat (EBIT) 23 391 14 154 10 649 15 260 19 906 12 826 19 216 10 199 14 707 1 528
Resultat efter finansnetto 16 236 11 607 4 415 6 561 15 523 7 506 10 296 2 247 12 536 10 055
Årets resultat 13 093 12 686 1 454 2 218 11 116 6 772 8 946 2 954 8 740 9 745
Balansräkningar (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 968 336 638 417 449 171 372 978 256 847 322 300 335 035 233 566 271 698 230 513
Omsättningstillgångar - 66 509 110 320 234 503 244 708 137 508 101 212 103 262 3 034 45 103
Tillgångar 1 033 884 704 926 559 491 607 481 501 555 459 808 436 247 336 828 274 732 275 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 755 688 357 675 313 532 317 649 284 721 273 604 245 665 229 219 227 149 218 409
Obeskattade reserver 14 645 13 966 13 966 6 590 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 201 839 200 905 148 294 140 357 149 414 101 011 139 264 84 604 45 256 43 322
Kortfristiga skulder 61 712 132 380 83 699 142 885 67 420 85 193 51 318 23 005 2 327 13 885
Skulder och eget kapital 1 033 884 704 926 559 491 607 481 501 555 459 808 436 247 336 828 274 732 275 616
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 023 770 516 88 44 - 134 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 514 1 080 1 243 1 589 789 429 442 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 565 608 718 612 321 135 139 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 5 572 5 572 5 572 0 0 0 0 0
Omsättning 141 258 116 614 151 000 73 055 84 602 74 332 69 844 40 004 49 651 3 358
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 2 2 2 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 771 - - 4 118 9 272 927 3 942 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 632 492 619 519 577 291 291 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 576 16 623 11 482 16 756 21 208 13 984 19 216 10 199 15 131 1 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -11,16% 900,16% -76,48% 10,72% 359,95% -53,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,41% - - 2,34% 4,77% 2,79% 4,41% 2,80% 4,65% 3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 104,65% - - 86,34% 128,93% 692,18% 244,31% 132,46% 825,39% 314,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -258,67% - - 556,17% 956,09% 2 821,74% 632,93% 1 127,21% 45,67% 929,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,20% 52,28% 57,99% 53,14% 56,77% 59,50% 56,31% 68,05% 82,68% 79,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 49,92% 127,78% 164,12% 362,96% 161,41% 197,23% 448,87% 130,38% 324,83%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!