Visa allt om Helekopter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 48 355 40 764 39 317 35 632 30 467 23 942 20 782 18 603 14 730 15 384
Övrig omsättning 202 211 237 715 798 448 729 139 321 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 978 6 321 6 882 5 290 4 696 1 689 2 805 2 230 1 521 2 391
Resultat efter finansnetto 8 975 6 273 6 817 5 324 4 738 1 644 2 783 2 218 1 544 2 363
Årets resultat 5 681 3 984 4 160 3 432 3 277 934 1 638 1 322 884 1 294
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 050 5 279 4 911 4 375 4 028 4 113 1 415 369 410 389
Omsättningstillgångar 41 294 29 224 24 582 20 519 15 294 11 194 12 277 11 802 9 169 8 628
Tillgångar 46 344 34 503 29 493 24 894 19 323 15 308 13 692 12 171 9 579 9 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 441 19 760 16 089 12 867 9 748 6 783 6 161 4 836 3 514 3 079
Obeskattade reserver 9 283 7 564 6 409 4 947 4 045 3 520 3 095 2 411 1 885 1 533
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 900 1 341 1 341 1 264 964 1 367 1 395 1 051 1 051 665
Kortfristiga skulder 10 720 5 839 5 654 5 816 4 565 3 637 3 039 3 873 3 129 3 739
Skulder och eget kapital 46 344 34 503 29 493 24 894 19 323 15 308 13 692 12 171 9 579 9 017
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 558 571 566 461 491
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - 6 235 4 537 4 278 1 993 1 750
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - - 2 412 1 823 1 817 909 1 158
Utdelning till aktieägare 0 0 313 313 313 313 313 313 0 450
Omsättning 48 557 40 975 39 554 36 347 31 265 24 390 21 511 18 742 15 051 15 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 25 28 26 30 23 21 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 303 1 941 1 573 1 273 1 172 798 904 886 1 637 1 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 502 419 427 415 314 307 322 385 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 080 6 452 7 008 5 338 4 742 1 754 2 890 2 349 1 625 2 480
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,62% 3,68% 10,34% 16,95% 27,25% 15,21% 11,71% 26,29% -4,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,46% 18,38% 23,61% 21,65% 24,85% 11,21% 21,14% 18,99% 16,88% 26,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,65% 15,56% 17,71% 15,13% 15,76% 7,17% 13,93% 12,42% 10,98% 15,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,37% 58,94% 58,30% 58,69% 59,87% 57,22% 57,46% 64,89% 55,09% 52,64%
Rörelsekapital/omsättning 63,23% 57,37% 48,14% 41,26% 35,22% 31,56% 44,45% 42,62% 41,00% 31,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,52% 74,37% 71,50% 67,19% 66,78% 62,25% 62,63% 55,19% 51,19% 46,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,32% 348,93% 311,57% 255,23% 237,26% 187,96% 255,05% 222,13% 217,77% 175,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...