Visa allt om Anders Pettersson Bygg Gamleby AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 7 721 6 408 6 314 5 638 5 474 5 336 5 003 3 822 3 219 3 367
Övrig omsättning 97 91 15 61 57 0 0 0 0 23
Rörelseresultat (EBIT) 1 038 601 727 374 475 897 740 715 502 364
Resultat efter finansnetto 1 036 596 706 355 455 895 739 717 502 362
Årets resultat 814 468 551 277 522 697 576 636 277 199
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 094 1 187 1 173 1 246 1 177 18 33 22 49 77
Omsättningstillgångar 1 905 1 103 1 350 1 255 1 430 2 270 2 458 2 088 1 760 1 211
Tillgångar 2 999 2 289 2 523 2 502 2 607 2 288 2 491 2 110 1 809 1 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 627 1 113 945 694 917 1 095 998 1 022 686 509
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 215 215 215 315 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 600 630 656 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 371 1 176 978 1 177 1 034 979 1 278 873 808 589
Skulder och eget kapital 2 999 2 289 2 523 2 502 2 607 2 288 2 491 2 110 1 809 1 288
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 496 484 461 408 499
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 503 1 396 908 793 602
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 773 551 416 323 282
Utdelning till aktieägare 500 300 300 300 500 700 600 600 300 100
Omsättning 7 818 6 499 6 329 5 699 5 531 5 336 5 003 3 822 3 219 3 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 6 6 6 6 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 287 915 1 052 940 912 889 834 956 1 073 1 122
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 581 594 535 490 462 404 451 514 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 131 685 800 432 502 912 754 742 529 389
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,49% 1,49% 11,99% 3,00% 2,59% 6,66% 30,90% 18,73% -4,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,61% 26,26% 28,81% 14,95% 18,22% 39,20% 29,75% 34,08% 27,86% 28,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,44% 9,38% 11,51% 6,63% 8,68% 16,81% 14,81% 18,81% 15,66% 10,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,63% 80,76% 77,27% 73,45% 71,08% 73,86% 68,80% 73,02% 71,23% 61,03%
Rörelsekapital/omsättning 6,92% -1,14% 5,89% 1,38% 7,23% 24,19% 23,59% 31,79% 29,57% 18,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,25% 48,62% 37,46% 27,74% 35,17% 55,19% 46,80% 56,38% 50,75% 50,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,95% 93,79% 138,04% 106,63% 138,30% 231,87% 192,33% 239,18% 217,82% 205,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!