Visa allt om Fotografiska Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 96 935 89 108 204 899 171 869 180 769
Övrig omsättning 16 277 21 876 2 884 1 119 695
Rörelseresultat (EBIT) -39 199 -36 668 -33 338 -16 874 605
Resultat efter finansnetto -38 232 -435 698 -36 295 -16 703 592
Årets resultat -38 232 -438 032 -36 295 -13 824 214
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 550 40 937 207 165 15 965 17 009
Omsättningstillgångar 71 755 49 013 63 633 37 708 45 313
Tillgångar 109 305 89 950 270 798 53 673 62 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 948 66 651 237 190 11 479 26 059
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 151
Långfristiga skulder 45 219 0 33 118 203
Kortfristiga skulder 36 138 23 299 33 575 42 076 35 909
Skulder och eget kapital 109 305 89 950 270 798 53 673 62 322
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 37 003 41 665 51 692 49 480 47 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader 14 900 15 833 20 293 20 784 19 912
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 113 212 110 984 207 783 172 988 181 464
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 94 116 112 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 292 948 1 766 1 535 1 380
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 775 706 755 704 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 505 -33 021 -27 408 -7 411 5 853
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,78% -56,51% 19,22% -4,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,03% -484,30% -12,28% -31,01% 1,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -38,37% -488,87% -16,23% -9,68% 0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,47% 63,42% 72,38% 72,27% 74,37%
Rörelsekapital/omsättning 36,74% 28,86% 14,67% -2,54% 5,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,57% 74,10% 87,59% 21,39% 41,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,01% 185,16% 170,71% 74,60% 109,06%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 446 5 104 8 518 0 20 0 0 0 0 8 827
Övrig omsättning 13 99 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -10 254 -7 827 -2 031 -1 575 -566 -269 -137 -25 -6 783 1 361
Resultat efter finansnetto -9 088 -434 507 -30 472 6 763 -566 -269 -134 97 -6 670 7 562
Årets resultat -9 088 -457 287 -30 412 4 198 1 657 81 -134 -4 41 6 977
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 566 75 937 241 758 20 937 26 237 20 209 19 937 19 937 9 737 9 637
Omsättningstillgångar 57 662 49 158 47 939 9 477 1 774 5 434 8 942 9 037 17 969 10 115
Tillgångar 133 228 125 095 289 697 30 414 28 011 25 643 28 879 28 974 27 706 19 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 674 73 688 263 195 28 106 23 907 22 250 27 169 27 303 27 307 16 266
Obeskattade reserver 0 0 0 0 685 0 0 0 0 327
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 335 51 407 26 502 2 308 3 419 3 393 1 710 1 671 399 3 160
Skulder och eget kapital 133 228 125 095 289 697 30 414 28 011 25 643 28 879 28 974 27 706 19 753
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 265 822
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 138 1 447 1 292 102 12 0 0 0 331 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 900 684 616 228 10 0 0 0 162 347
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 7 000
Omsättning 3 459 5 203 8 518 0 20 0 0 0 0 8 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 1 1 1 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 492 5 104 8 518 - - - - - - 2 942
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 329 2 202 1 982 335 - - - - 392 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 997 -7 827 -2 031 -1 575 -566 -269 -137 -25 -6 783 1 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,48% -40,08% - -100,00% - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,22% -347,30% -9,49% - -2,02% - - - - 38,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -240,31% -8 512,13% -322,62% - -2 830,00% - - - - 85,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% - - - - 73,65%
Rörelsekapital/omsättning 996,14% -44,06% 251,67% - -8 225,00% - - - - 78,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,54% 58,91% 90,85% 92,41% 87,26% 86,77% 94,08% 94,23% 98,56% 83,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,11% 95,63% 180,89% 410,62% 51,89% 160,15% 522,92% 540,81% 4 503,51% 320,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!