Visa allt om TA Tandvård AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 11 877 12 119 10 987 10 304 8 129 7 386 6 644 7 161 6 642 6 351
Övrig omsättning 197 43 45 37 38 24 0 0 0 16
Rörelseresultat (EBIT) 2 109 537 1 355 1 412 951 733 488 784 765 961
Resultat efter finansnetto 2 097 485 1 348 1 392 944 819 626 788 730 925
Årets resultat 1 635 353 1 041 1 075 728 650 510 1 088 415 480
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 402 710 1 568 619 851 457 856 2 127 2 038 1 955
Omsättningstillgångar 2 810 1 592 901 1 643 1 428 1 185 626 646 700 503
Tillgångar 4 212 2 302 2 469 2 261 2 279 1 642 1 483 2 773 2 738 2 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 738 454 1 142 1 175 888 811 661 1 352 763 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 697 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 197 0 0 0 500 0 29 284 165 345
Kortfristiga skulder 2 276 1 848 1 327 1 086 891 832 793 1 137 1 112 927
Skulder och eget kapital 4 212 2 302 2 469 2 261 2 279 1 642 1 483 2 773 2 738 2 458
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 2 456 2 115 1 973 2 056 1 671 1 508
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 249 1 245 1 045 1 027 907 853
Utdelning till aktieägare 1 638 0 1 042 1 075 0 650 500 1 200 500 300
Omsättning 12 074 12 162 11 032 10 341 8 167 7 410 6 644 7 161 6 642 6 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 11 10 9 8 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 102 1 099 1 145 1 016 1 055 949 1 023 1 107 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 639 543 561 473 489 439 456 450 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 291 688 1 505 1 570 1 103 879 783 1 083 1 039 1 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,00% 10,30% 6,63% 26,76% 10,06% 11,17% -7,22% 7,81% 4,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,07% 23,33% 54,88% 62,45% 41,73% 50,73% 46,12% 29,35% 27,94% 39,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,76% 4,43% 12,33% 13,70% 11,70% 11,28% 10,30% 11,37% 11,52% 15,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,89% 79,18% 77,65% 79,05% 80,65% 80,08% 85,16% 83,84% 82,41% 81,20%
Rörelsekapital/omsättning 4,50% -2,11% -3,88% 5,41% 6,61% 4,78% -2,51% -6,86% -6,20% -6,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,26% 19,72% 46,25% 51,97% 38,96% 49,39% 44,57% 48,76% 46,63% 42,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,54% 85,06% 66,16% 149,17% 156,00% 135,94% 60,78% 40,02% 45,77% 39,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!