Visa allt om Steget Vidare AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 18 240 19 249 32 883 61 070 102 821 121 136 112 959 93 552 68 885 46 057
Övrig omsättning 2 104 2 145 3 083 1 693 1 504 2 969 627 616 129 81
Rörelseresultat (EBIT) 53 -5 058 698 -4 218 2 940 15 720 24 763 30 527 9 873 10 259
Resultat efter finansnetto 20 -6 183 569 -1 611 2 560 16 680 23 761 30 417 9 809 10 184
Årets resultat 1 060 -4 923 708 -231 1 959 20 373 9 960 8 412 5 698 5 935
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 625 1 650 2 150 10 973 8 194 23 983 22 102 5 344 5 416
Omsättningstillgångar 6 573 6 726 11 883 16 693 58 548 68 503 37 385 28 436 26 775 21 572
Tillgångar 7 173 7 351 13 533 18 843 69 521 76 697 61 367 50 539 32 119 26 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 151 401 5 324 10 820 11 051 52 565 32 191 22 232 13 820 8 122
Obeskattade reserver 0 0 260 169 1 049 0 9 843 10 013 6 413 3 942
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 792 480 32 216 3 743 3 597 3 119 3 033 3 223
Kortfristiga skulder 2 022 6 950 6 156 7 374 25 205 20 389 15 736 15 174 8 853 11 701
Skulder och eget kapital 7 173 7 351 13 533 18 843 69 521 76 697 61 367 50 539 32 119 26 989
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 1 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 10 479 20 072 32 276 24 868 23 961 23 045 11 787 9 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 531 8 344 12 751 10 143 9 342 11 229 4 733 4 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 344 21 394 35 966 62 763 104 325 124 105 113 586 94 168 69 014 46 138
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 17 22 45 73 70 62 56 34 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 520 1 132 1 495 1 357 1 409 1 731 1 822 1 671 2 026 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 708 682 655 646 649 529 564 616 495 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 -5 058 698 -4 218 3 907 16 542 25 251 30 773 10 057 10 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,24% -41,46% -46,16% -40,61% -15,12% 7,24% 20,74% 35,81% 49,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,74% -82,41% 5,16% -3,34% 4,23% 21,97% 38,82% 60,40% 30,76% 38,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,29% -31,47% 2,12% -1,03% 2,86% 13,91% 21,09% 32,63% 14,34% 22,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,95% -1,16% 17,42% 15,26% 32,43% 39,72% 19,17% 14,18% 26,02% 21,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,81% 5,46% 40,84% 58,12% 17,07% 68,54% 64,97% 59,44% 58,60% 41,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 322,60% 96,06% 192,22% 224,36% 231,43% 335,98% 237,58% 187,40% 302,44% 184,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!