Visa allt om Steget Vidare AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 61 070 102 821 121 136 112 959 93 552 68 885 46 057 23 616 7 883 3 259
Övrig omsättning 1 693 1 504 2 969 627 616 129 81 70 2 0
Rörelseresultat (EBIT) -4 218 2 940 15 720 24 763 30 527 9 873 10 259 4 643 225 491
Resultat efter finansnetto -1 611 2 560 16 680 23 761 30 417 9 809 10 184 4 584 231 491
Årets resultat -231 1 959 20 373 9 960 8 412 5 698 5 935 2 504 115 272
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 150 10 973 8 194 23 983 22 102 5 344 5 416 5 439 106 0
Omsättningstillgångar 16 693 58 548 68 503 37 385 28 436 26 775 21 572 7 377 1 885 1 254
Tillgångar 18 843 69 521 76 697 61 367 50 539 32 119 26 989 12 815 1 991 1 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 820 11 051 52 565 32 191 22 232 13 820 8 122 3 087 727 612
Obeskattade reserver 169 1 049 0 9 843 10 013 6 413 3 942 1 380 195 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 480 32 216 3 743 3 597 3 119 3 033 3 223 3 184 72 0
Kortfristiga skulder 7 374 25 205 20 389 15 736 15 174 8 853 11 701 5 164 997 522
Skulder och eget kapital 18 843 69 521 76 697 61 367 50 539 32 119 26 989 12 815 1 991 1 254
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 1 262 1 597 1 126 373
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 97
Löner till övriga anställda 20 072 32 276 24 868 23 961 23 045 11 787 9 292 5 438 1 960 667
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 344 12 751 10 143 9 342 11 229 4 733 4 475 4 627 959 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0
Omsättning 62 763 104 325 124 105 113 586 94 168 69 014 46 138 23 686 7 885 3 259
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 73 70 62 56 34 34 26 12 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 357 1 409 1 731 1 822 1 671 2 026 1 355 908 657 1 086
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 649 529 564 616 495 449 454 341 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 218 3 907 16 542 25 251 30 773 10 057 10 431 4 732 234 491
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,61% -15,12% 7,24% 20,74% 35,81% 49,56% 95,02% 199,58% 141,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,34% 4,23% 21,97% 38,82% 60,40% 30,76% 38,05% 36,26% 11,80% 39,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,03% 2,86% 13,91% 21,09% 32,63% 14,34% 22,30% 19,68% 2,98% 15,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,26% 32,43% 39,72% 19,17% 14,18% 26,02% 21,43% 9,37% 11,26% 22,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,12% 17,07% 68,54% 64,97% 59,44% 58,60% 41,49% 32,03% 43,73% 55,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,36% 231,43% 335,98% 237,58% 187,40% 302,44% 184,36% 142,85% 189,07% 240,23%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...