Visa allt om Dentsurg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 4 624 4 703 5 958 4 900 4 328 4 584 4 464 3 966 4 127 3 683
Övrig omsättning 213 64 18 18 10 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 300 35 1 441 779 595 273 193 -51 504 778
Resultat efter finansnetto 286 -12 1 417 749 561 223 122 -125 436 683
Årets resultat 220 27 754 428 246 117 30 32 226 314
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 924 1 708 939 529 387 277 479 722 1 088 1 455
Omsättningstillgångar 2 337 2 333 3 277 2 571 2 271 2 290 1 957 1 954 1 903 1 403
Tillgångar 4 261 4 041 4 215 3 100 2 658 2 567 2 436 2 675 2 991 2 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 469 1 249 1 422 837 609 464 386 356 524 448
Obeskattade reserver 962 1 017 1 135 735 584 394 365 310 490 372
Avsättningar (tkr) 1 122 921 719 563 406 251 93 0 0 0
Långfristiga skulder 140 301 317 526 703 861 1 053 1 203 1 503 1 653
Kortfristiga skulder 568 553 622 438 356 596 539 806 475 384
Skulder och eget kapital 4 261 4 041 4 215 3 100 2 658 2 567 2 436 2 675 2 991 2 857
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 039 1 071 1 046 985 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 532 450 442 386 303
Utdelning till aktieägare 0 0 200 169 200 100 40 0 200 150
Omsättning 4 837 4 767 5 976 4 918 4 338 4 584 4 464 3 966 4 127 3 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 156 1 176 1 986 1 633 1 443 1 528 1 488 1 322 1 376 1 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 526 631 580 543 535 526 514 480 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 374 127 1 484 806 614 643 560 315 870 1 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,68% -21,06% 21,59% 13,22% -5,58% 2,69% 12,56% -3,90% 12,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,04% 0,87% 34,19% 25,13% 22,54% 10,63% 8,05% -1,91% 16,85% 27,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,49% 0,74% 24,19% 15,90% 13,84% 5,96% 4,39% -1,29% 12,21% 21,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,61% 74,89% 76,02% 76,65% 76,18% 76,11% 76,81% 78,95% 76,50% 81,67%
Rörelsekapital/omsättning 38,26% 37,85% 44,56% 43,53% 44,25% 36,95% 31,77% 28,95% 34,60% 27,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,09% 50,54% 54,74% 45,49% 40,05% 30,05% 27,53% 22,35% 29,59% 25,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 411,44% 421,88% 526,85% 586,99% 605,90% 365,10% 356,59% 239,45% 394,11% 351,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!