Visa allt om Newells i Dalarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 109 1 440 1 053 1 202 1 209 1 104 728 763 536 286
Övrig omsättning 55 - - 114 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 582 761 493 765 546 226 18 617 264 149
Resultat efter finansnetto 585 759 486 769 549 234 22 617 253 110
Årets resultat 343 555 313 462 308 127 1 330 131 43
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 342 393 98 133 109 84 84 84 10
Omsättningstillgångar 2 506 2 036 1 706 1 751 1 530 1 238 1 095 1 079 622 420
Tillgångar 2 797 2 378 2 098 1 849 1 663 1 347 1 179 1 163 706 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 382 1 039 646 686 880 572 545 604 274 143
Obeskattade reserver 909 770 730 653 485 340 276 265 105 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 506 569 722 510 298 435 358 295 327 250
Skulder och eget kapital 2 797 2 378 2 098 1 849 1 663 1 347 1 179 1 163 706 430
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 25 204 407 376 0 0 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 8 64 126 118 0 0 5
Utdelning till aktieägare 0 0 163 352 156 0 100 60 0 0
Omsättning 1 164 1 440 1 053 1 316 1 209 1 104 728 763 536 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 109 1 440 1 053 1 202 1 209 552 728 763 536 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 197 103 90 47 287 282 523 6 33 20
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 633 812 498 765 546 226 18 617 264 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,99% 36,75% -12,40% -0,58% 9,51% 51,65% -4,59% 42,35% 87,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,95% 32,00% 23,55% 41,59% 33,01% 17,52% 2,46% 53,83% 36,12% 34,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,84% 52,85% 46,91% 63,98% 45,41% 21,38% 3,98% 82,04% 47,57% 52,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,89% 99,31% 98,67% 96,17% 97,68% 100,00% 100,00% 99,08% 94,03% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 180,34% 101,88% 93,45% 103,24% 101,90% 72,74% 101,24% 102,75% 55,04% 59,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,76% 68,95% 57,93% 64,65% 75,66% 62,15% 63,48% 68,73% 49,77% 39,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 495,26% 352,02% 231,72% 334,12% 501,68% 284,60% 305,87% 365,76% 190,21% 168,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...