Visa allt om Arbeco Akustik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 8 046 5 266 7 711 10 766 10 240 8 613 7 676 6 193 1 606 3 492
Övrig omsättning 3 714 0 11 0 239 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 175 -508 -837 1 260 701 -2 074 56 -622 -330 -624
Resultat efter finansnetto 136 -540 -861 1 247 691 -2 092 46 -629 -339 -643
Årets resultat 136 -540 -861 1 247 691 -2 092 46 -629 -339 -74
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 575 745 939 621 287 324 735 852 259 371
Omsättningstillgångar 972 585 1 197 3 103 1 820 517 2 427 2 064 570 1 046
Tillgångar 1 547 1 330 2 137 3 723 2 108 841 3 161 2 916 829 1 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 106 556 1 909 1 162 471 146 100 101 433
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 408 803 500 225 0 1 814 1 429 89 190
Kortfristiga skulder 1 055 816 778 1 315 721 369 1 201 1 387 639 791
Skulder och eget kapital 1 547 1 330 2 137 3 723 2 108 841 3 161 2 916 829 1 416
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 137 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 277 1 283 499 119 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 462 447 180 81 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 492 500 0 0 0 0 0
Omsättning 8 049 5 980 7 711 10 777 10 240 8 852 7 676 6 193 1 606 3 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 4 4 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 341 878 1 285 1 794 2 048 2 153 1 919 3 097 1 606 3 492
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 479 586 495 615 436 434 347 304 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 373 -314 -647 1 338 737 -1 905 249 -466 -219 -512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,79% -31,71% -28,38% 5,14% 18,89% 12,21% 23,95% 285,62% -54,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,31% -38,20% -39,17% 33,84% 33,30% -246,25% 1,83% -21,33% -39,81% -43,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,17% -9,65% -10,85% 11,70% 6,86% -24,05% 0,76% -10,04% -20,55% -17,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,39% 59,00% 57,09% 54,59% 55,04% 11,74% 36,43% 9,24% 32,44% 12,74%
Rörelsekapital/omsättning -1,03% -4,39% 5,43% 16,61% 10,73% 1,72% 15,97% 10,93% -4,30% 7,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,64% 7,97% 26,02% 51,28% 55,12% 56,00% 4,62% 3,43% 12,18% 30,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,18% 47,67% 97,94% 220,15% 209,71% 111,11% 181,68% 133,53% 89,20% 132,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!