Visa allt om Zuk Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 49 751 34 695 48 101 33 911 32 547 36 206 21 707 20 563 17 775 15 946
Övrig omsättning 485 127 305 213 31 66 73 30 61 52
Rörelseresultat (EBIT) 4 319 671 1 059 1 024 934 4 695 653 1 510 206 -415
Resultat efter finansnetto 4 325 684 1 068 1 001 833 4 539 523 1 466 174 -415
Årets resultat 2 622 741 1 100 597 484 1 176 317 760 48 -51
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 228 3 240 3 393 3 717 3 622 3 912 5 064 4 036 684 301
Omsättningstillgångar 21 470 10 805 14 879 9 208 7 906 8 062 4 673 4 600 3 891 4 525
Tillgångar 24 697 14 045 18 272 12 925 11 528 11 974 9 737 8 636 4 575 4 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 088 4 465 3 724 2 787 2 354 2 409 1 384 1 217 457 409
Obeskattade reserver 2 066 1 080 1 342 1 687 1 456 1 246 717 603 111 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 303 1 553 2 979 2 173 260 0
Kortfristiga skulder 15 543 8 500 13 205 8 451 6 415 6 765 4 658 4 643 3 747 4 416
Skulder och eget kapital 24 697 14 045 18 272 12 925 11 528 11 974 9 737 8 636 4 575 4 826
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 4 395 3 509 3 815 4 038 5 605
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 524 1 330 1 126 1 156 1 926
Utdelning till aktieägare 0 0 0 163 163 540 150 150 0 0
Omsättning 50 236 34 822 48 406 34 124 32 578 36 272 21 780 20 593 17 836 15 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 23 12 23 23 18 15 16 17 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 858 1 508 4 008 1 474 1 415 2 011 1 447 1 285 1 046 693
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 510 464 462 429 333 402 317 320 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 431 849 1 283 1 270 1 165 4 929 902 1 690 340 -345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,40% -27,87% 41,84% 4,19% -10,11% 66,79% 5,56% 15,68% 11,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,58% 4,89% 5,88% 7,94% 8,10% 39,41% 6,72% 17,74% 4,55% -8,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,73% 1,98% 2,23% 3,03% 2,87% 13,03% 3,01% 7,45% 1,17% -2,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,34% 43,94% 22,28% 43,83% 42,96% 37,16% 43,24% 41,80% 42,62% 86,52%
Rörelsekapital/omsättning 11,91% 6,64% 3,48% 2,23% 4,58% 3,58% 0,07% -0,21% 0,81% 0,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,22% 37,79% 26,11% 31,74% 30,27% 28,24% 19,96% 19,54% 11,78% 8,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,11% 125,55% 111,57% 107,19% 121,64% 117,77% 98,52% 98,13% 101,89% 102,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!